Semesterside for TEK4020 - Høst 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Retningslinjer for gjennomføring av eksamen:
1: Kandidaten trekker et tilfeldig sett med spørsmål. Spørsmålene dekker forskjellige emner som er undervist i kurset, og kan også inneholde spørsmål relatert til de obligatoriske øvingene.
2: Kandidaten kan svare på spørsmålene i vilkårlig rekkefølge.
3: Kandidaten kan ta pause i opp til ett minutt for å resonnere og forberede svar på neste spørsmål.
4: Kandidaten kan benytte tavla eller penn og papir for å illustrere svarene.
5: Det kan bli muntlige oppfølgingsspørsmål til de skriftlige spørsmålene.
6: Spørsmålene kan være om forholdsvis brede emner, men kan også angå detaljer.
7: Det vil være en maksimal tid pr. student. Eksaminator kan bestemme når man går videre til neste spørsmål, slik at kandidaten får mulighet til å svare på alle spørsmålene innen den oppsatte tiden.


Vektlegging i evalueringen:
I evalueringen av kandi...

29. nov. 2019 22:08


Implementation guidelines related to the examination:
1: The candidate will draw one random question set. The questions concern various topics covered in the course, and can also include questions related to the mandatory exercises.
2: The candidate may answer the questions in any order.
3: The candidate can pause for up to one minute in order to reason about the next question and prepare an answer.
4: The candidate can use the blackboard or pen and paper to illustrate his/her answers.
5: There can be oral follow-up questions to the written questions.
6: Questions can be both about a somewhat broad topic, but can also concern details.
7: There will be a maximum time slot for each student. The examiner can decide when to continue to the next question in order for the candidate to be able to answer all questions within the designated time.


Emphasis of the evaluation:
Wh...

29. nov. 2019 22:04

Det blir ikke forelesning den 15/10, men øvingslaben er tilgjengelig for arbeid med den obligatoriske øvingen.

No lecture on 15/10, but the exercise lab is available for work on the mandatory exercise.

8. okt. 2019 11:18

Faglærere