Sensorveiledning for muntlig eksamen i TEK4020

Retningslinjer for gjennomføring av eksamen:
1: Kandidaten trekker et tilfeldig sett med spørsmål. Spørsmålene dekker forskjellige emner som er undervist i kurset, og kan også inneholde spørsmål relatert til de obligatoriske øvingene.
2: Kandidaten kan svare på spørsmålene i vilkårlig rekkefølge.
3: Kandidaten kan ta pause i opp til ett minutt for å resonnere og forberede svar på neste spørsmål.
4: Kandidaten kan benytte tavla eller penn og papir for å illustrere svarene.
5: Det kan bli muntlige oppfølgingsspørsmål til de skriftlige spørsmålene.
6: Spørsmålene kan være om forholdsvis brede emner, men kan også angå detaljer.
7: Det vil være en maksimal tid pr. student. Eksaminator kan bestemme når man går videre til neste spørsmål, slik at kandidaten får mulighet til å svare på alle spørsmålene innen den oppsatte tiden.


Vektlegging i evalueringen:
I evalueringen av kandidatens svar vil det være vekt på om kandidaten demonstrerer kunnskap om emnene i faget. Det vil også være vekt på om svarene indikerer at kandidaten har tilfredsstillende forståelse av emnene, slik at kandidaten kan anvende kunnskapen fra kurset eksempelvis i ingeniørarbeid. Det vil bli vurdert positivt dersom kandidaten klarer å svare uten rettledende spørsmål fra eksaminator eller sensor. Kandidaten vil bli vurdert basert på en totalvurdering over svarene på alle spørsmålene. Kvaliteten på kandidatens presentasjon vil også bli inkludert i evalueringen, men med mindre vekt enn kandidatens kunnskap og forståelse av emnene.

 

Generelle retningslinjer for evaluering av kandidatens prestasjon:


A Fremragende
Fremragende prestasjon der kandidaten viser meget god oversikt over og innsikt i emnene som er gjennomgått i faget. Presentasjonen viser at kandidaten både behersker de teknologiske begrepene og konseptene i kurset og viser evne til å resonnere rundt og anvende denne kunnskapen. Innenfor pensumets rammer fremstår kandidaten som en (nær) fullverdig samtalepartner for eksaminator og sensor. Fremstillingen er klar med (i all hovedsak) korrekt bruk av fagterminologi. Noen mindre unøyaktigheter kan tillates.


B Meget god
Meget god prestasjon der kandidaten viser oversikt over og innsikt i emnene som er gjennomgått i faget. Kandidaten kan på en meget god måte gjøre rede for sentrale begreper og konsepter samt sentrale anvendelser, og hun/han kan presentere viktige temaområder på en måte som viser at med noen mindre unntak er pensum fordøyet og bearbeidet. Fremstillingen er klar med i høy grad riktig bruk av fagterminologi.


C God
Gjennomsnittlig prestasjon der kandidaten viser god forståelse av sentrale deler av kurset. Kandidaten kan gjøre rede for hovedtrekkene i de fleste sentrale begreper og teknologiske konsepter og anvendelsene av disse, men presentasjonen viser tegn på manglende oversikt og/eller innsikt. Fremstillingen er grei å forstå, men kan ha en del formelle mangler med hensyn til teminologi.


D Nokså god
En nokså god prestasjon, men under gjennomsnittet og med klare mangler. Kandidaten viser god kjennskap til de sentralene delene av emnet, men har vanskelig for å presentere begreper og teknologiske konsepter og anvendelsen av disse på en fullverdig måte. Kandidaten viser tydelige tegn på manglende oversikt. Fremstillingen er forståelig, men unøyaktig og med formelle mangler.


E Tilstrekkelig
Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Presentasjonen viser at kandidaten har kjennskap til grunnleggende begreper, anvendelser og teknikker fra flere deler av kurset, men har vanskelig for å beskrive argumenter og sammenhenger utover det aller mest grunnleggende. Fremstillingen er stort sett forståelig, men røper klare feil og misforståelser.


F Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Kandidaten viser manglende kjennskap til og forståelse av flere sentrale emneområder i kurset. Presentasjoner som bare viser beherskelse av en avgrenset del av emnet, vil normalt havne i denne kategorien.

Publisert 29. nov. 2019 22:08 - Sist endret 29. nov. 2019 22:08