UNIK9840 – Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i hvordan forskjellige nøytronspredningsteknikker bidrar til å kartlegge og forstå strukturen og virkemåten av nye funksjonelle materialer. Denne kunnskapen danner en god basis for videre forskning innen avansert materialvitenskap/materialteknologi. Emnet vil være nyttig også for studenter som ikke skal bruke nøytronteknikker i sin videre forskning, men som ønsker en oversikt over en av de mest sentrale metodene for materialundersøkelse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha oversikt over ulike nøytronspredningsteknikker
  • ha et realistisk innblikk i hvilke typer informasjon som kan fås for ulike typer materialer, samt fordeler og ulemper ved metodene
  • kunne vurdere om hvordan nøytronspredning kan bidra til å løse forskningsoppgaver
  • ha praktisk treningen og en god bakgrunn for selv å delta aktivt ved gjennomføringen av nøytronspredningseksperimenter ved nøytronkilder
  • ha fordypet innsikt i minst ett tema innen nøytronspredningsmetoder, og kunne formidle dette videre

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever ingen obligatoriske forkunnskaper, men kunnskaper tilsvarende et generelt innføringsemne i materialvitenskap eller kondenserte fasers fysikk er sterkt ønskelig (f.eks. FYS3410 – Kondenserte fasers fysikk, MENA3000 – Funksjonelle materialer eller MENA3100 – Materialkarakterisering).

Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret med ca. 12 uker med 3 timer undervisning (forelesning og kollokvie), 3-4 hele dager med obligatorisk laboratorieundervisning, samt innlevering av laboratorierapporter og et selvvalgt essay om relevant emne. Deler av undervisningen går felles med UNIK4845 – Nøytronspredning i materialforskning - en innføring.


Mer detaljert:
Emnet vil bestå av en teoretisk innføring som foreleses en gang pr. uke med ca. to timer forelesning og en time regneøvelse/kollokvie hver gang. Etter at minst halvparten av bakgrunnsstoffet har blitt forelest, vil studentene bli inndelt i grupper (2-3 studenter) som etter avtale med laboratorieveileder gjennomfører 3-4 heldags praktiske laboratorieøvelser i JEEP II forskningsreaktoren til IFE på Kjeller. Laboratorierapportene må være godkjent før studentene kan gå opp til eksamen. I tillegg skal studentene levere inn et kortere essay basert på en oversikts- eller forskningsartikkel hvor nøytronmetoder brukes.

Eksamen

Laboratorierapporter og innlevering/presentasjon av obligatorisk essay teller 25% av den endelige karakteren.
Avsluttende muntlig eksamen teller 75% av den endelige karakteren. Ved stort antall studenter kan avsluttende eksamen gjøres skriftlig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk