Dette emnet er erstattet av TEK9130 – Satellittkommunikasjon.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Satellittkommunikasjon benyttes av både mobile og fase brukere. Eksempler er kommunikasjon til skip og fly samt kommunikasjon under krisesituasjoner der bakkebasert infrastruktur er ødelagt. Satellittkringkasting av TV og radio er mye brukt som et alternativ til jordbundet kringkasting. Dette emnet har til hensikt å gi en oversikt over de viktigste prinsippene innen satellittkommunikasjon og kringkasting. Emnet beskriver historikk for satellittkommunikasjon og utviklingen mot dagens systemer. Prinsippene for satellittssystemer beskrives med fokus på satellittbaner, transmisjonsteori, linkberegninger, støy, interferens, digital modulasjon og feilrettende koding. Videre beskrives det hvordan radiobølgeutbredelse og degradasjon av radiokanalen påvirker radiosignalene. Ulike teknikker for radioressursdeling (FDMA, TDMA, CDMA) og metoder for beregning av systemkapasitet beskrives. Systemarkitektur omhandles generelt og eksempler fra aktuelle systemer som for eksempel Inmarsat og DVB-RCS presenteres spesielt. I tillegg vil protokollers innvirkning på systemytelse behandles, med vekt på TCP/IP.

Hva lærer du?

Dette emnet, sammen med de andre emnene i studieretningen, skal legge grunnlaget for arbeid med moderne trådløse kommunikasjonssystemer innen næringslivet eller i akademia. De grunnleggende prinsippene innen satellittkommunikasjon og satellittkringkasting dekkes. Dette inkluderer radiotransmisjon, digital modulasjon, aksessmetoder og protokoller. Studentene skal få innsikt i mobile og stasjonære satellittsystemer for kommunikasjon og kringkasting, og dimensjonering av disse.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av grunnblokken i bachelorprgrammet Elektronikk og datateknologi. Det vil vil være en fordel med kunnskaper fra et eller flere av fagene: UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (videreført), UNIK4230 – Mobil kommunikasjon (videreført), UNIK4180 – Digital kommunikasjon, del 2 (nedlagt) og UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (videreført).

Overlappende emner

Emnet overlapper 8 studiepoeng mot tidligere versjon av emnet, UNIKI301.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time regneøving pr. uke.

Eksamen

Muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

I tillegg vil ph.d.-studenter få et spesifikt emne de skal sette seg inn i og presentere i en forelesning. Dette vil typisk være basert på en eller flere vitenskapelige artikler som går i dybden innen et fagområde. Valg av emne kan tilpasses studentenes fagprofil og interesse i hvert enkelt emne. Presentasjonen må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk