print logo

KJM1100 - Generell kjemi

Kort om emnet

KJM1100 gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper og tjener som grunnlag for videre studier i kjemi og kjemi-krevende realfag. Emnet bygger på kjemi 2 fra videregående skole.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • kunne forklare struktur og bindingsforhold i atomkjerner, atomer, molekyler, gasser væsker og faste stoffer
 • beherske støkiometri og utføre beregninger av konsentrasjoner og partialtrykk ved kjemisk likevekt
 • kjenne begrepene energi, entropi, og fri energi og forstå sammenhengen mellom termodynamikk, elektrokjemi og kjemisk likevekt
 • kjenne hovedprinsippene i reaksjonskinetikk, og sammenhengen mellom kinetikk og likevekt
 • kunne utføre og planlegge enkle laboratorieforsøk og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.   

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Se hva som gjelder for obligatoriske forkunnskaper.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Følgende emner må tas i samme semester eller være tatt tidligere enn KJM1100:

For studenter som tar KJM1100 høsten 2012 eller senere gjelder at KJM1100 ikke kan inngå i grad før MNHMS0015 og MNHMS0010LS er bestått.

Spesielle opptakskrav:

Anbefalte forkunnskaper

Det er mulig å ta KJM1100 med bakgrunn fra kurset Kjemi 1 fra videregående skole, studieretning for allmenne fag, men det er en fordel om man har Kjemi 2.

Overlappende emner

7 studiepoeng overlapp mot FRM1000 - Farmasøytisk kjemi del I.

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KJ100, 10 studiepoeng mot KJ050, 5 studiepoeng mot KJM1000 - Innføring i kjemi (nedlagt) og 5 studiepoeng mot KJM1001 - Innføring i kjemi.

Undervisning

Studiet er nettstøttet og omfatter ca. 40 timer forelesninger, 45 timer gruppeundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 12 timer (4 øvelser), samt en (1) obligatorisk hjemmeoppgave som skal leveres og godkjennes i starten av semesteret. Godkjent laboratoriekurs og hjemmeoppgave er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at emnene MNHMS0015 og MNHMS0010LS må tas i samme semester eller være bestått tidligere enn KJM1100. Studenter som har fått registrert gyldig fravær fra disse emnene kan likevel møte på laboratorieundervisning i KJM1100.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig avsluttende eksamen teller 80 % og en obligatorisk midtsemestereksamen teller 20 %. Ved dokumentert gyldig fravær ved midttermineksamen vil avsluttende eksamen telle 100 %. Laboratoriekurset må være godkjent for at en student skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Ved underveiseksamen: lommekalkulator. Ved avsluttende eksamen: lommekalkulator.

Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du kan be om begrunnelse for eksamenskarakterene, og du kan klage over karakterfastsettingen eller over formelle feil ved eksamen. Les mer om begrunnelse og klage.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Du kan vanligvis ta eksamen på nytt, men tidspunktet er avhengig av om du hadde gyldig forfall til ordinær eksamen. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som trekker seg fra eller stryker under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se fakultetets sider om ny og utsatt eksamen

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

sluttrapport for KJM1100 høsten 2012

sluttrapport for KJM1100 høsten 2013

Annet

Fravær fra obligatorisk laboratorieundervisning må dokumenteres etter samme regler som gjelder for eksamen, f. eks. med gyldig legeattest ved sykdom.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret da labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I så fall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Semestersider

Timeplan, pensum, eksamensdato