print logo

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KJM1100 gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper og tjener som grunnlag for videre studier i kjemi og kjemi-krevende realfag. Emnet bygger på kjemi 2 fra videregående skole.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • kunne forklare struktur og bindingsforhold i atomkjerner, atomer, molekyler, gasser væsker og faste stoffer
 • beherske støkiometri og utføre beregninger av konsentrasjoner og partialtrykk ved kjemisk likevekt
 • kjenne begrepene energi, entropi, og fri energi og forstå sammenhengen mellom termodynamikk, elektrokjemi og kjemisk likevekt
 • kjenne hovedprinsippene i reaksjonskinetikk, og sammenhengen mellom kinetikk og likevekt
 • kunne utføre og planlegge enkle laboratorieforsøk og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Se hva som gjelder for obligatoriske forkunnskaper.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Følgende emner må tas i samme semester eller være tatt tidligere enn KJM1100:

For studenter som tar KJM1100 høsten 2012 eller senere gjelder at KJM1100 ikke kan inngå i grad før MNHMS0015 og MNHMS0010LS er bestått.

Spesielle opptakskrav:

Anbefalte forkunnskaper

Det er mulig å ta KJM1100 med bakgrunn fra kurset Kjemi 1 fra videregående skole, studieretning for allmenne fag, men det er en fordel om man har Kjemi 2.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KJ100, 10 studiepoeng mot KJ050, 5 studiepoeng mot KJM1000 - Innføring i kjemi (nedlagt) og 5 studiepoeng mot KJM1001 - Innføring i kjemi.

Undervisning

Studiet er nettstøttet og omfatter ca. 40 timer forelesninger, 45 timer studentledet gruppeundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 12 timer (4 øvelser), samt en obligatorisk hjemmeoppgave som skal leveres og godkjennes i starten av semesteret. Godkjent laboratoriekurs og hjemmeoppgave er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen. I tillegg må hver student være forberedt på å gjennomgå, for de øvrige studentene i gruppen, 66 % av alle øvingsoppgavene som deles ut i løpet av semesteret (antall oppgaver hver student faktisk kommer til å presentere vil bli vesentlig mindre).

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at emnene MNHMS0015 og MNHMS0010LS må tas i samme semester eller være bestått tidligere enn KJM1100. Studenter som har fått registrert gyldig fravær fra disse emnene kan likevel møte på laboratorieundervisning i KJM1100.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende digital eksamen teller 100 %. For å kunne gå opp til eksamen må laboratoriekurset og hjemmeoppgaven være godkjent, og du må ha krysset av på at du kan presentere 66 % av øvingsoppgavene som gjennomgås i gruppeundervisningen.

Hjelpemidler

Kalkulator som må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Studenter kan søke om eksamensoppgave på engelsk og nynorsk i Studentweb. Les mer om Eksamensspråk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres ny/utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som:

 • dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen
 • trekker seg under ordinær eksamen
 • ikke består ordinær eksamen

Les mer om å ta eksamen på nytt.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

sluttrapport for KJM1100 høsten 2012

sluttrapport for KJM1100 høsten 2013

Annet

Fravær fra obligatorisk laboratorieundervisning må dokumenteres etter samme regler som gjelder for eksamen, f. eks. med gyldig legeattest ved sykdom.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret da labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I så fall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk