KJM5100 – Uorganisk materialsyntese

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i syntese av uorganiske og hybrid materialer ved bruk av en rekke forskjellige teknikker, både tradisjonelle uorganiske metoder, og ved bruk av metallorganiske forløpere. Metodene som gjennomgås er: kerammetoden, bruk av forløpere, fluksmetoden, forbrenningsmetoder, hydrotermal metode, kjemisk gasstransport, CVD, sol-gel, interkalering, og milde metoder. Det vil bli undervist i hvordan metodene er med på å forme sluttproduktet, alt fra amorfe materialer til større enkrystaller og spesielle former som nanomaterialer, porøse materialer og tynne filmer. Emnet passer for studenter som har oppgave hvor det er behov for syntese av uorganiske materialer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til et stort utvalg av forskjellige metoder for å syntetisere uorganiske materialer
  • kan du vurdere metodene opp mot hverandre ved syntese av nye materialer, samt vurdere i hvilken form sluttproduktene vil bli
  • kan du vurdere egnede metoder for syntese av metastabile materialer
  • har du praktiske ferdigheter med flere teknikker i syntese av uorganiske materialer
  • kan du planlegge gjennomføring av laboratorieoppsett for syntese av uorganiske materialer

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM1101 – Generell kjemi og KJM1121 – Uorganisk kjemi I.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester: Undervisningen består av:

  • 32 timer forelesninger
  • 16 timer kollokvieundervisning og
  • et obligatorisk laboratoriekurs på 60 timer.

Laboratoriekurset må være godkjent før avsluttende eksamen.

Høsten 2021 vil forelesningene bli gitt i form av digitalt opptak fra tidligere år. Kollokvier vil holdes som normalt, i siste del av emnet.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Laboratoriekurset må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9100 – Uorganisk materialsyntese

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

  •  

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2022 16:24:19

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)