Eksamen / Exam

Eksamen avvikles som en 7-dagers individuell hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt. Oppgavene vil likne på en obligatorisk oppgave. Samarbeid vil ikke ansees som fusk, men du må selv ha formulert og skrevet besvarelsen som leveres inn, og den skal gjenspeile din forståelse av pensum. Karakteren vil være bestått/ikke bestått, og grensen for å bestå vil være 40 % (som E ved ordinær eksamen). Eksamen publiseres i Inspera ved opprinnelig eksamenstidspunkt og skal leveres inn som én PDF-fil i Inspera innen samme tidspunkt 7 dager senere. Fakultetet jobber med løsninger for studenter som evt. ikke har tilgang til datamaskin/nett.

 

The exam will be organized as a 7-day individual home exam and any help you can get is allowed. The exam will be similar to a compulsory assignment. Collaboration will not be considered cheating, but you must have formulated and written the answer that is submitted, and it should reflect your understanding of the syllabus. The grade will be pass/fail, and the limit for passing will be 40% (like E at the regular exam). The exam will be published in Inspera on the original examination date and must be submitted as one PDF file in Inspera within the same time 7 days later. The faculty is working on solutions for students who may not have access to a computer/network.

Publisert 30. mars 2020 15:44 - Sist endret 30. mars 2020 15:44