Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i anvendt statistikk – hvordan data skal organiseres og forstås og hvordan man kan trekke konklusjoner fra dem. Emnet gir videre grunnlag for å gjennomføre en del standard statistiske beregninger ved hjelp av statistisk programvare.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til standard metoder for å beskrive data og sammenhenger i data ved oppsummerende mål og grafiske framstillinger;
  • har du kjennskap til grunnleggende prinsipper og metoder for å samle inn data;
  • har du kjennskap til sannsynlighetsbegrepet og grunnleggende regler for sannsynlighet (inkludert betinget sannsynlighet og Bayes regel), samt kunnskap om  tilfeldige variable (inkludert forventning, varians og kovarians for slike) og sannsynlighetsfordelinger (inkludert normal, binomisk og Poisson);
  • har du kunnskap om store talls lov og sentralgrenseteoremet;
  • behersker du statistisk inferens (slutningsmetodikk) som punktestimering, intervallestimering (konfidensintervall) og hypotesetesting for ett og to utvalg (spesielt t-tester);
  • behersker du enkel og multippel lineær regresjon;
  • kan du bruke statistikkprogrammet R til grunnleggende dataanalyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende R1/2MX fra videregående skole.

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning og åpen gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Midtveiseksamen og avsluttende skriftlig eksamen. Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges i samme semester.

Midtveiseksamen teller 1/4 og avsluttende eksamen teller 3/4 ved fastsettelse av karakter. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator, lærebok og ordliste for STK1000. Det er tillatt å notere for hånd i læreboka, men ikke lov å klistre inn notater.
 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Ved praktisering av 3-gangersregelen skal emnet sees i sammenheng med STK1005 – Innføring i anvendt statistikk B (nedlagt).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk