STK1000 – Innføring i anvendt statistikk

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i anvendt statistikk - hvordan data skal organiseres og forstås og hvordan man kan trekke konklusjoner fra dem. Emnet gir videre grunnlag for å gjennomføre en del standard statistiske beregninger ved hjelp av statistisk programvare.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • har du kjennskap til standard metoder for å beskrive data og sammenhenger i data ved oppsummerende mål og grafiske framstillinger
  • har du kjennskap til grunnleggende prinsipper og metoder for å samle inn data
  • har du kjennskap til sannsynlighetsbegrepet og grunnleggende regler for sannsynlighet (inkludert betinget sannsynlighet og Bayes regel), samt kunnskap om tilfeldige variable (inkludert forventning, varians og kovarians for slike) og sannsynlighetsfordelinger (inkludert normal, binomisk og Poisson)
  • har du kunnskap om store talls lov og sentralgrenseteoremet
  • behersker du statistisk inferens (slutningsmetodikk) som punktestimering, intervallestimering (konfidensintervall) og hypotesetesting for ett og to utvalg (spesielt t-tester)
  • behersker du enkel og multippel lineær regresjon
  • kan du bruke statistikkprogrammet R til grunnleggende dataanalyse

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

  • Kunnskaper tilsvarende R1 fra videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning og åpen gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

Skriftlig eksamen midt i semesteret, som teller 25 % ved sensurering.

Avsluttende skriftlig eksamen, som teller 75 % ved sensurering.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator, lærebok og ordliste for STK1000. Det er tillatt å notere for hånd i læreboka, men ikke lov å klistre inn notater.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. des. 2022 04:03:49

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk