Forelesningene i STK1110 høsten 2013

Nedenfor kommer det en oversikt over stoff som gjennomgås på forelesningene. Når ikke annet er sagt, henvises det til boka til Devore og Berk.

Uke 34:

Onsdag 10-12 : Innledning. Start kap. 7.1 om punktestimering, estimatorer, forventningsretthet, MVUE.

Torsdag 10-12 (i plenumstimene) : Resten av 7.1 om standardfeil, konsistens, bootstrap. Kort introduksjon til R

R-kode til eksempel 7.12.

Fredag  10-11 ikke forelesning.

Uke 35:

Onsdag 10-12: Hele 7.2 om estimeringsmetoder; moment-estimator og maksimum-likelihood-estimator. Litt om egenskaper til MLE.

R-fil for moment- og ML-estimater i eks. 7.14.

Torsdag 10-12: Start kap. 8 om konfidensintervaller. Jeg starter fra begynnelsen (8.1, pensum i STK1100) kl. 10.15; de som mener de har full kontroll på dette kan komme kl. 11. Nytt stoff i 2. time - generell oppskrift for å utlede konfidensintervall, og eksempel 8.5 med en skjev fordeling.

R-fil alternativt eksempel tilsvarende eksempel 8.5.

Fredag  10-11 ikke forelesning.

Uke 36:

Onsdag 10-12: Først simulering av konfidensintervaller: R-fil for simulering - prøv selv!

Kapittel 8.2 om konfidensintervaller når n er stor. Eksempler lambda i Poisson og p i binomisk fordeling.

R-fil med utfyllende kommentarer for to eksempler.

Fredag 10-11: Stoff fra kap. 6.4 som vi trenger i kap. 8.3 (frem til F-fordeling). Utledning av tettheten for t-fordelingen ikke pensum (nederst s. 315 til midt på s. 316).

Uke 37:

Onsdag 10-12: Kapittel 8.3 og 8.4. R-fil for eksempel 8.11 og 8.15. 

Torsdag10-11: Det blir forelesning i plenumstimen. Innledning hypotesetesting, kapittel 9.1. Et kort hefte som kan brukes som støttelitteratur finner du her . Anbefales!

Fredag 10-11: Plenumsgjennomgang v. David

Uke 38:

Onsdag 10-12: Resten av kapittel 9.1, innledende om hypotesetesting, feil type I og II, signifikansnivå, styrke.

Fredag 10-11: Start 9.2, tester for forventning. Gikk også raskt igjennom sannsynlighetsplott fra kap. 4.6 Du lager normalfordelingsplott i R med qqnorm(y), der y er datavektor.

Uke 39:

Onsdag 10-12: Fortsetter med 9.2. R-fil for styrkefunksjon for ensidig test for normalfordeling med kjent varians. R-fil for t-test (som i eks. 9.9) og styrkefunksjon beregnet med power.t.test (ukjent varians). Videre kapittel 9.3 om tester for proposjoner.

Fredag 10-11: Start kapittel 9.4 om P-verdier.

Uke 40:

Onsdag 10-12: Avslutning kap. 9.4. Noe stoff fra 9.5. Professor Nils Lid Hjort foreleser!

Fredag 10-11: Forelesning avlyst

Uke 41:

Ingen undervisning pga. midtveiseksamener i andre emner! Husk innlevering av oblig!

Uke 42:

Onsdag 10-12: Start kapittel 10 om sammenligning basert på to utvalg. Kapittel 10.1 og 10.2 om to-utvalgs-inferens! R-kode for large sample i kap. 10.1 finner du her . Videre vil vi gå gjennom kap. 10.2 om to-utvalgs-t-tester (R-kode )

Fredag 10-11: Fortsetter 10.1 og 10.2.

Uke 43:

Onsdag 10-12: Kap. 10.5 om tester for to varianser (R-kode ). Trenger stoff om F-fordeling fra kap. 6. Kapittel 10.3 om pardata. R-kode for eksempel 10.9, og R-kode for å finne utvalgsstørrelser ved parret og ikke-parret sammenligning for ønsket teststyrke blir gjennomgått hvis tid.

Fredag 10-11: 10.4 om sammenligning av proporsjoner. Nå er vi ferdig med kapittel 10! R-kode for eksempel 10.13 i kapittel 10.4.

Uke 44:

Onsdag 10-12: Starter på kapittel 12 om regresjonsanalyse. Kapittel 12.1, 12.2, 12.6.  R-kode for eksempelet med fødselsvekter.  R-fil for eksempel 12.5 om CO2 og tremasse. Figur 1, Figur 2.

Fredag 10-11: Fortsatte med enkel lineær regresjon, kap. 12.6. Startet såvidt på kap. 12.3.

Uke 45:

Onsdag 10-12: Regresjonsanalyse forts. kap. 12.3 og 12.4.   R-fil for eksempel 12.12 om Sat-scores og gjennomføringsgrad.  R-kode for kapittel 12.4.

Fredag 10-11:  Kapittel 12.5 om korrelasjon.  R-kode for kapittel 12.5. Figur.

Uke 46:

Onsdag 10-12:  Start multippel regresjon kap 12.7. R-kode for multippel analyse av fødselsdata.

Fredag 10-11: Fortsetter med diverse aspekter ved multippel regresjon

Uke 47:

Onsdag 10-12: Interaksjon i multippel regresjon, siste del av kap. 12.7. R-kode for eksempel 12.31. Blir ferdig med pensum denne dagen! Gikk gjennom oppgave 1 og 2 fra eksamen i STK1110 2012.

Fredag 10-11: Gjennomgang av oppgave 3 og 4 fra eksamen i STK1110 2012. Se på det på forhånd! Siste forelesning!

 

Publisert 8. aug. 2013 15:03 - Sist endret 20. nov. 2013 12:30