Dette emnet er nedlagt

Evaluering MAT1000  Høst 2007


Oppsummering


Først en takk til alle som deltok på evalueringen i MAT1000 dette semesteret. Det var 121 av 391 innviterte som svarte på henvendelsen, og det er tilstrekkelig til at resultatene må tillegges vekt.

Statistikken fra undersøkelsen er lagt ut som et separat dokument, mens vi har valgt ikke å offentliggjøre alle de individuelle kommentarene.
Der hvor de fleste kommentarene trekker i samme retning, vil instituttet vurdere dem.

Den klareste konklusjonen fra kommentarene er at de fleste respondentene er misfornøyd med læreboka.  Instituttet har allerede satt i gang arbeidet både med å revidere innholdet av MAT1000 og med å finne frem til en ny lærebok.  Dette gjøres i samarbeid med programstyrene for de programmene som har MAT1000 i sitt studieopplegg. Utfallet av denne prosessen er uklar, men alt tyder på at dagens lærebok brukes for siste gang Våren 2008, og at det også blir pensumsendringer fra Høsten 2008.  Alle kommentarene til årets opplegg vil tjene som underlagsmateriale når instituttet arbeider med et endret studieopplegg.

Ellers har foreleser lest gjennom alle kommentarene.  De få som ber om skifte av foreleser vil ikke bli bønnhørt.  Kommentarene gir likevel grunnlag for noen justeringer i gjennomføringen av forelesningene, selv om mange ønsker ikke kan etterkommes av praktiske eller økonomiske grunner.

Dag Normann