Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet bygger videre på lineære likningssystemer og differensiallikninger fra emnet MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt), og er delt i to hovedtemaer:

1) Mer funksjonsteori i en og flere variabler(maksimum- og minimumsproblemer, integrasjon og lineær approksimasjon). Anvendelser.

2) Mer lineær algebra(lineære avbildninger, lineær uavhengighet, invertible matriser, diagonalisering). Systemer av differensiallikninger. Anvendelser.

Hva lærer du?

Under mottoet 'Mer matematikk' gir dette emnet deg mer matematikkunnskap som vil være sentral og viktig innen videre realfagsstudier som for eksempel kjemi. Målet er å gi deg flere analytiske og numeriske ferdigheter som kan anvendes på realfaglige problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt).

Overlappende emner

For de 3 emnene MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt), MAT1012 – Matematikk 2 (nedlagt), MAT1100 – Kalkulus er det til sammen 10 studiepoeng overlapp; du får altså 20 studiepoeng for disse 3 emnene. Det samme gjelder om MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) byttes med MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra.

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning, 2 timer plenumsregning og åpen gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver. Digital skriftlig midtveiseksamen og avsluttende skriftlig eksamen. Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges i samme semester. Midtveiseksamen teller 1/3 og avsluttende eksamen teller 2/3 ved fastsettelse av karakter. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til midtveiseksamen: Ingen.

Tillatte hjelpemidler til avsluttende eksamen: Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Siste gang våren 2018

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk