Dette emnet er nedlagt

STK4070 – Lineærmodeller, varianskomponenter og generaliserte lineærmodeller

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lineærmodeller omfatter regresjonsanalyse og variansanalyse, noen av de mest brukte metodene i anvendt statistikk. Enkel variansanalyse gjøres ved faste effekter. En nyttig variant er tilfeldige effekter, der en må estimere varianskomponenter. Generaliserte lineære modeller med faste og tilfeldige effekter. Illustrasjoner og øvelser for relle data inngår som en integrert del av emnet.

Hva lærer du?

Lineærmodeller, varianskomponenter og generaliserte lineærmodeller. I kurset ser vi på sensoriske data og på longitudinelle medisinske data som hovedanvendelser og som illustrasjoner av de generelle modellene. Disse modellene og teorien knyttet til dem har også en rekke andre anvendelser. Den som har fulgt kurset, vil lett kunne overføre metodene til slike tilfeller.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STK9070 – Linear models, random components and general linear models (nedlagt)

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de
følgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres på en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter på de individuelle eksamensdelene.)

Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngjøres av
faglærere senest 15. oktober/15. mars for hhv. høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Hvis skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.
Hvis eksamen er muntlig: Ingen hjelpemidler tillatt.
Informasjon om godkjente kalkulatorer finner du her

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.


Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2011

Vår 2009

Tilbys i løpet av en to års periode.

Eksamen

Vår 2011

Vår 2009

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.