Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En temmelig ambisiøs statistisk målsetning er å erstatte formler med regnekraft. Hvis man skal estimere standardavviket til gjennomsnittet Xn kan man selvfølgelig bruke den eksplisitte formelen s/sqrt(n). Alternativt kan man tenke seg å simulere 1000 pseudo-realisasjoner av Xn fra pseudo-datasett med egenskaper som ligner originaldatasettet, for eksempel ved resampling, og så beregne det empiriske standardavviket for de 1000 pseudo-gjennomsnittene. Dette viser seg å være en meget fruktbar idé, med vidtrekkende konsekvenser. Den skisserte og lignende metoder kalles bootstrapping, og involverer generelt simuleringer av pseudo-datasett fra en estimert modell. Metodenes styrke er at de kan anvendes med omtrent samme letthet i meget mer kompliserte statistiske modeller (enn den ikkeparametriske u.i.f.-modellen over), med vilkårlig kompliserte observatorer (istedetfor Xn over), og med vilkårlig kompliserte spredningsmål (istedetfor sd{Xn}). Spesielt kan de benyttes i situasjoner der det er umulig å beregne eksplisitte formler. Emnet tar for seg den generelle teorien for bootstrapping og jackknifing, i parametriske og ikke-parametriske modeller, for estimering og for konstruksjon av simuleringsbaserte konfidensintervall. Studentene må arbeide med begge hjernehalvdeler ettersom teorien skal kombineres med praktisk bootsrapping med datamaskin. Emnet pretenderer å være praktisk nyttig og tør også være et godt etterutdanningstilbud.

Hva lærer du?

Studenten blir i stand til å løse klasser av inferensproblemer via
bootstrapping eller andre resampingsmetoder. Verktøyet er stokastisk simulering, koplet med innsikt i statistisk modellering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STK9170 – Bootstrapping and resampling (nedlagt)

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de
følgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres på en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter på de individuelle eksamensdelene.)

Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngjøres av
faglærere senest 15. oktober/15. mars for hhv. høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2011

Høst 2009

Når behov og ressurser tilsier det. Send en e-post til studieinfo@math.uio.no dersom du ønsker å følge emnet.

Eksamen

Høst 2011

Høst 2009

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.