Pensum/læringskrav

Kvantitativ fordypning:

Aalen OO, red. Statistiske metoder i medisin og helsefag 2006 (nytt opplag 2008). Hovedboken i statistikk.  Pensum, obligatorisk.

 

Kvalitativ fordypning:

Å lese en av tre følgende bøker er obligatorisk for dem som velger den kvalitative fordypningen. Studenten velger boken som passer best for eget prosjekt:

1. Malterud K. Kvalitative metoder i medisinsk forskning. Oslo: Universitetsforlaget, 2011.

Kommentar: Førsteutgaven kom ut i 1996, 2011-versjonen er tredjeutgaven. En systematisk innføringsbok med særlig medisinsk og helsefaglig fokus. Boka sentrerer på fenomenologi og ‘tekstkondensering’ som analyseform.

2. Tjora A. Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010.

Kommentar: Innføringsbok med samfunnsvitenskapelig fokus, ‘grounded theory’ inspirert, særlig opptatt av observasjonsstudier og generalisering i kvalitativ metode. Andre utgave utgitt i 2012 - denne har mer fokus på hvordan gjøre analyse enn førsteutgaven.

3. Kvale S og Brinkman S. Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009.

Kommentar: God og standard metodereferanse for dem som vil gjøre kvalitative intervjuer; det finnes også en engelsk utgave. Fokus på ‘det semi-strukturerte livsverdenintervjuet’. Kvale og Brinkmann er opptatt av at kvalitativ metode krever generelle ferdigheter av forskeren, og er mindre oppskrifts-fokusert enn Malterud og Tjora.

 

Publisert 8. mai 2020 15:08 - Sist endret 8. mai 2020 15:08