HADM4102 – Ledelsespsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en innføring i ledelsespsykologi. Undervisningen er erfaringsbasert og skal fremme den enkeltes evne til å lede seg selv, lede medarbeidere og lede grupper på arbeidsplassen.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne skal du kunne:

Kunnskap

  • gjøre rede for begreper og prinsipper innen ledelsespsykologi
  • forklare hvordan man kan organisere grupper og utvikle arbeidsformer som skaper resultater, trivsel og motivasjon

Ferdigheter

  • etablere og utvikle effektive grupper
  • lytte til og forstå andres perspektiv
  • stille relevante og gode spørsmål for å klarlegge andres oppfatninger
  • formidle egne oppfatninger tydelig, slik at de blir oppfattet riktig av tilhørerne
  • kommunisere godt i situasjoner og saker der oppfatninger, interesser og mål er forskjellige, og unngå at følelser og forestillinger hindrer god dialog og gjensidig forståelse. Finne frem til løsninger som kan ivareta de involvertes behov og interesser

Generell kompetanse

  • reflektere over og være bevisst egne tanker, følelser og reaksjoner
  • ha evne til å fremme tanker og følelser som skaper god kontakt med andre på jobb, og ha evne til å dempe reaksjoner som kan skape avstand og vanskeligheter

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.

Undervisning

Undervisningen skjer gjennom gruppeprosesser i plenum og i mindre grupper. Obligatorisk deltakelse.

Eksamen

Prøving av læringen skjer i hovedsak gjennom din forpliktende deltakelse i prosessen. 

I tillegg en individuell hjemmeeksamen, hvor du reflekterer over hva du har lært om deg selv som potensiell leder og hvilke personlige utviklingsutfordringer du ser for deg selv.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk