HADM4104 – Organisering og endringsledelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir deg en innføring til begreper og teori som gir deg grunnlag til å analysere og gjennomføre organisatoriske endringer i helsevesenet. Undervisningen består i en blanding av forelesninger, gruppearbeid, seminarer og ekskursjoner.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

  • gjøre rede for styrker og svakheter ved ulike typer organisering

  • gjøre rede for forutsetninger for vellykket samhandling og koordinering

  • angi faktorer som er av betydning ved endring i organisasjoner

  • gjøre rede for begrepet om lærende organisasjoner

Ferdigheter

  • analysere og vurdere formelle og uformelle trekk ved organisasjoner

  • analysere og vurdere årsaker til konflikter i organisasjoner

  • analysere, foreslå og begrunne organisatoriske endringer

  • lede prosjekter og organisatoriske endringsprosesser

Generell kompetanse

  • reflektere over ledelsesutfordringer i en organisatorisk sammenheng

  • reflektere over målkonflikter i organisasjoner

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert)

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot HADM4101 – Ledelse

Undervisning

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen

 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk