Pensum/læringskrav

Obligatorisk pensum

Hagen TP og Kaarbøe OM. (2006). The Norwegian Hospital Reform of 2002: Central government takes over ownership of public hospitals. Health Policy 2004; 76: 320-333.  http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(05)00157-0/abstract?cc=y=

Haug K, Kaarbøe OM, Olsen TE. (2014). Et helsevesen uten grenser. Cappelen Akademisk Forlag, kapittel 1, 4 og 8.

Helsedirektoratet (2012). Samdata spesialisthelsetjenesten 2012, kapittel 7 og 8, eller tilsvarende kapitler om kostnadsnivå og produktivitet. http://helsedirektoratet.no/tall-analyse/samdata/Sider/default.aspx

Helsedirektoratet (2014). Kvalitetsbasert finansiering 2015. Rapport IS-2154. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/70/Kvalitetsbasert-finansiering-2015-IS-2154.pdf

Kittelsen, S og F. Førsund (2001). Empiriske forskningsresultater om effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon. Økonomisk Forum Nr. 6. Helsedirektoratet (2015). Kvalitetsbasert finansiering. Rapport  IS-2154. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/70/Kvalitetsbasert-finansiering-2015-IS-2154.pdf

Jegers M et al. (2006). A Typology for provider payment system in health care. Health Policy 2006; 60: 255-273. http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(01)00216-0/fulltext?mobileUi=0

Mooney G. og M. Ryan (1993). Agency in health care: Getting beyond first principles. Journal of Health Economics 12: 125-135. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167629693900238

OECD Health Policy Studies (2010). Value for money in health spending. OECD, Paris. Executive Summary. http://dx.doi.org/10.1787/9789264088818-en

OECD (2015). Health at a Glance. Chapter 9: Health expenditures and financing.  http://www.patients-rights.org/uploadimages/FULL_REPORT.pdf

Olsen JA. (2009). Principles in Health Economics and Policy. Oxford: Oxford University Press, 2009. Kapittel 2, 8, 9, 10, og 11.  (eve. Olsen JA. (2006). Helseøkonomi: Effektivitet og rettferdighet. Cappelen Akademisk Forlag.  Kapittel 2, 4, og 5).

Pettersen IJ, Magnussen J, Nyland K, og Bjørnenak T. (2015).  Økonomi og Helse: Perspektiver på styring. Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel 4 og 5 og 6.

Riksrevisjonen (2016). Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Dokument 3:5 (2015-2016). https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Samhandlingsreformen.aspx

Ringard Å, Sagan A, Saunes IS, Lindahl AK. Norway – Health system review. Rapport fra Kunnskapssenteret – 2014. ISSN 1817-6119.

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/norway-health-system-review

Sirona Health Solutions (2016). Evaluering av kvalitetsbasert finansiering. (se Helsedirektoratets hjemmeside)

Statistisk sentralbyrå (2014). Helseregnskap 2015. https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/helsesat/aar/2015-03-11

St.meld. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen. Del 1. Oslo: Statens Trykning. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/

Torsvik G. (2003). Incentiv på arbeidsplassen. Økonomisk Forum. No. 6: 31-38.  http://samfunnsokonomene.no/magasin/%C3%B8konomisk-forum-nr-6-2003/?view=pdf&id=2970

Supplerende litteratur

Bjørn, E., TP Hagen, T. Iversen og J. Magnussen (2003). The effect of activity-based financing on hospital efficiency: A panel data analysis of DEA efficiency Scores 1992-2000. Health Care Management Science 6, 271-283. http://folk.uio.no/erikbi/hero2002_8.pdf

Cutler, DM. (2002) Equality, Efficiency, and market fundamentals: The dynamics of international medical-care reform. Journal of Economic Literature Vol. XL (September 2002) pp. 881-906.  https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/2640584/cutler_equality.pdf?sequence=2

Hagen TP (2016). Effekter av kommunal medfinansiering på etterspørsel etter spesialisthelsetjenester. HERO Working Papers 2016:3. http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/

Helse Sør-Øst RHF. (2009). Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Sluttrapport 24.4.2009. Oslo/Hamar: Helse Sør-Øst RHF.

Journard I, Andre C og Nicq, C. (2010). Health Care Systems. Efficiency and Institutions. OECD conomics Department Working Papers, No. 769. OECD Publishing. (side 1-58) . http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=eco/wkp(2010)25

Magnussen J og Solstad K. (1994): Case-based hospital financing: The case of Norway. Health Policy 28: 23-36.

Newhouse, JP. (1992) Medical care costs: How much welfare loss? The Journal of Economic Perspectives. Vol 6, No. 3 (summer 1992), pp. 3-21. Vol. 6, No. 3 (Summer, 1992), pp. 3-21. http://www.jstor.org/stable/2138297?seq=1#page_scan_tab_contents

Om samhandlingsreformen: http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/prosessevaluering-samhandlingsreformen/

St. meld. 29 (2016-2017). Perspektivmeldingen 2017. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-29-20162017/id2546674/sec1

 

 

 

 

Publisert 9. mai 2019 14:48 - Sist endret 9. mai 2019 14:48