Masteroppgaven i helseadministrasjon - informasjon for kull med studiestart frem til 2015

For å oppnå graden Master i helseadministrasjon (MHA) må studenten skrive en masteroppgave. Oppgaven er normert til ett semesters arbeide (30 studiepoeng) og hvis oppgaven godkjennes avholdes det en muntlig eksamen som markerer avslutningen på studiet.

Foto: Ola Gamst Sæther

Tredje semester av studiet er satt av til arbeidet med masteroppgaven, men det anbefales å påbegynne arbeidet med presisering av problemstilling og planlegging av datainnsamling tidlig, og senest ved slutten av andre semester. Arbeidet med masteroppgaven kan gjennomføres som deltidsstudent over flere semestre. Merk at siste frist for å levere inn masteroppgaven er tre år etter at man startet på studiet. Men erfaringen viser at det er best å påbegynne arbeide med oppgaven i semester 2 og bli ferdig med masteroppgaven senest innen utgangen av semester 4. Under følger relevant informasjon for ulike faser i arbeidet med oppgaven.

Det er viktig å merke seg at arbeidet med masteroppgaven krever tid, og det kan være fordelaktig å søke permisjon fra jobben i en periode for å kunne fokusere på innhenting og bearbeiding av data, samt skriving. Mange arbeidsplasser vil kunne innvilge konsentrerte permisjonsperioder, eller perioder med deltidsarbeid i forbindelse med fullføring av masteroppgaven. Vi oppfordrer alle våre studenter til å søke om permisjon i god tid.

Personer som har vært ansatt på Oslo universitetssykehuset i minst 2 år har rett til å søke om 1 måneds lønnet permisjon i forbindelse med skriving og fullføring av masteroppgaver (ref. Personalhåndbok, dokument ID: 22291).

Valg av tema og problemstilling

Hensikten med masteroppgaven er å gi mulighet til fordyping i et tema ut over det undervisningen ellers gir anledning til. Oppgaven skal først og fremst gi trening i å formulere en problemstilling, gjennomføre datainnsamling og/eller diskusjon av litteratur/teori, og analyse og tolkning av egne data. Oppgaven kan skrives på et av de skandinaviske språk (norsk, svensk eller dansk) eller på engelsk. Det er adgang for to studenter, men normalt ikke flere, til å skrive oppgave sammen.

Programmets innhold gir rom for en rekke tema og oppgavetyper. Temaet eller problemstillingen skal være relevant i forhold til programmets målsetning og innhold. Temaene vil normalt ligge innen helsepolitikk, ledelse, organisering, planlegging og dimensjonering av helesetjenester, kvalitetsforbedring, helseøkonomi eller bedriftsøkonomi. Oppgaven kan være enten empirisk eller teoretisk orientert. Spørsmål om relevans avklares med studiets programleder. Metodologisk kan empiriske oppgaver benytte enten kvalitative eller kvantitative metoder.

Papirutgaver av tidligere masteroppgaver i helseadministrasjon er tilgjengelig ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, og de siste års masteroppgaver er tilgjengelige i UiOs elektroniske arkiv DUO.

Omfang og referanser

Oppgavens omfang avhenger av hva slags oppgave som skrives. Oppgaver som er bygd på et kvantitativt materiale, vil ofte være kortere enn de som er basert på litteraturstudier eller som benytter kvalitative metoder. De første bør være på 30-40 sider, mens de siste kan være fra 40 til 70 sider, inkludert innholdsfortegnelse og litteraturliste.

Hvis to studenter skriver oppgave sammen kan omfanget være opp til 120 sider, inkludert innholdsfortegnelse og litteraturliste. Begge studenter må arbeide med alle deler av masteroppgaven (teori, metode, analyse, konklusjon), og det må leveres en skriftlig redegjørelse for hvordan arbeidet har vært fordelt mellom dem i gjennomføringen av prosjektarbeidet og i skrivingen av selve teksten.

Det er adgang til å levere inn oppgaven som artikkel (publisert eller som skal publiseres). Det samlede sideantall vil da ofte bli lavere enn for monografier. Artikkelen må da ledsages av en kappe som skal inneholde en innledning med begrunnelse for tema og problemstilling, metode/teori, resultater, diskusjon/analyse, konklusjon. Vurderingen av oppgaven vil baseres på artikkel og kappe samlet. I praksis vil dette si at de deler som dekkes fyldig i artikkelen krever en mindre omfattende dekning i kappen og vice versa.

UBs oppgavemal ("DUO-malen") er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting. Med dagens tekstbehandlingsprogram kan du enkelt skrive store dokument og holde god orden ved hjelp av stiler, overskrifter, innholdsfortegnelse osv. En egen mal er derfor ikke nødvendig. Lær deg å bruke funksjonene som fins allerede. Hvis du skal i gang med å skrive masteroppgaven nå, bruker du rett og slett de innebygde stilene som følger med tekstbehandlingsprogrammet ditt. Se veiledningen til Søk & Skriv for formelt oppsett av en masteroppgave, det er mange gode tips for oppgaveskriving der.

Er du allerede i gang med å bruke UBs oppgavemal, er veiledningen fortsatt tilgjengelig.

For å skrive en god masteroppgave, er det viktig at du bruker kilder på riktig måte. Det finnes en rekke ulike måter å sette opp litteratur- og kildehenvisninger på, og Universitetsbiblioteket har laget en nettside med nyttige lenker. I medisin og helsefag er det vanlig å sette opp referanser i henhold til de såkalte Vancouver-reglene (med fortløpende tall i teksten og litteraturliste basert på tall) eller i henhold til Harvard-stilen (med navn og årstall, evt. også sidetall, i teksten). Det er viktig at du bestemmer deg for ett system og bruker det konsekvent.

Registrering av oppgaven

Når du har valgt en problemstilling, skal du levere inn en kort prosjektskisse på 1-2 sider i Fronter (i emnerommet HADM4001 Metode) og to papireksemplarer til studiekonsulenten. Du kan med fordel på forhånd ha diskutert opplegget med en lærer. Veileder utpekes av programleder i samråd med lærerne på Avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

På skjemaet gir du opplysninger om formål, tema, problemstilling, metode, fremdriftsplan, om oppgaven innebærer samarbeid med ekstern part og om den evt. skal skrives sammen med en medstudent. Du gir et eksemplar av det ferdig utfylte skjema til veileder ved første veiledningsmøte.

Dersom du skifter tema for oppgaven, skal det leveres inn nytt prosjektskisseskjema til studiekonsulenten. Dersom det skjer andre klare avvik fra de opprinnelige planer som angår for eksempel samarbeid mellom student og veilederen, fremdriften osv., skal programleder informeres.

For å levere inn masteroppgaven må du ha meldt deg opp i emnet HADM4501 i Studentweb det semesteret du ønsker å levere. Du må også ha betalt semesteravgift for det gjeldende semesteret. Frist for oppmeldig og betaling er 1. februar (vårsemesteret) og 1. september (høstsemesteret).

Veiledning

Som student har du krav på veiledning. Programleder for masterprogrammet fordeler veiledere til studentene på bakgrunn av skjema/prosjektskisse som leveres inn mot slutten av første semester. Veilederen deltar i konkretisering av prosjektbeskrivelsen, særlig i utforming av endelige problemstilling, hypoteser, metodevalg, og ved analyse og diskusjon av resultatene. Det er anledning til å ha biveileder, internt eller eksternt, men én av veilederne utpekes som hovedansvarlig, og studenter med ekstern hovedveileder må likevel også ha en veileder tilknyttet Instituttet. Spesielle ønsker om veileder, også ekstern veileder, imøtekommes så langt det er mulig. Student og veileder signerer en veiledningsavtale og kommer sammen fram til en realistisk framdriftsplan for masteroppgaven. Omfanget av veiledning er normert til 12 timer i møter med studenten. Det er viktig at studenten holder god kontakt med sin veileder underveis og få veileders aksept for den siste versjon av masteroppgaven, før den innleveres.

Veilednings-, studie- og forskningsetikk

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for veiledere ved UiO. Studenter som skriver masteroppgaver skal følge de vanlige juridiske og etiske regler for forskning, og informasjon om disse finnes ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal godkjenne alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter, før de settes i gang. Det gjelder også for masteroppgaver. Se informasjon om Masteroppgaven og søknad til REK.

Se også: Godkjenning av medisinsk og helsefaglig forsking.

Innlevering og publisering

Innleveringsfrist for masteroppgaven er normalt:

15. mai i vårsemesteret

15. november i høstsemesteret

Faller datoene på en helgedag, utsettes fristen til neste ordinære arbeidsdag.

I tillegg til den digitale innleveringen i StudentWeb, skal oppgaven også leveres i 1 ferdig innbundet papireksemplar til studiekonsulenten (ingen streng frist på innlevering av papireksemplaret). Det er studentens ansvar å trykke og få bundet inn oppgaven. Forsiden på omslaget skal være i klarplast. Oppgaven skal ha 2-sidig trykk. Av hensyn til lagring skal limt og ikke spiralrygg velges. Trykking og innbinding gjøres enklest og raskest på et vanlig trykkeri (f.eks. Allkopi, CopyCat, Printhouse mm).

Du kan evt også henvende deg til Reprosentralen på UiO, besøksadresse: Kristian Ottosens hus, Problemveien 9, underetasjen, inngang B. Telefon: 22 85 62 04. Velg knappen "Trykk masteroppgaven" og så "UiO-kjøp". Under bestillingsprosessen skal du oppgi stedskode 52 01 05, prosjektkode 001318 og  tiltakskode 600030. Merk at du må være pålogget en UiO datamaskin direkte eller via "remote desk" med ditt eget UiO brukernavn/passord, når du trykker masteroppgaven via Reprosentralen.
Som eksamensoppmeldt student kan du få trykket 1 eksemplar uten kostnad på Reprosentralen. Eksemplarer utover dette må betales av studenten. Beregn minimum 3-4 virkedager til trykking ved Reprosentralen.

Masteroppgaven leveres digitalt via StudentWeb innen 15. november/15. mai. Logg deg på StudentWeb med ditt gyldige UiO-brukernavn og passord for å levere. Klikk fanen "Mer", velg "Oppgavelevering" og følg så instruksjonene videre.

NB: Merk at filen som leveres skal være en såkalt "fulltekstfil", dvs at alle eventuelle vedlegg som skal bedømmes av sensor skal integreres i en og samme fil sammen med hovedteksten - det er kun denne fulltekstfilen som blir sendt til sensor til bedømmelse. Det er imidlertid mulig å levere vedlegg som separate filer i StudentWeb og krysse av for om disse skal publiseres i Universitetets database for digitale utgivelser (DUO) eller ikke, men det er kun fulltekstfilen som blir gjenstand for bedømmelse.

Merk også: Når du skriver inn tittelen på masteroppgaven, unngå enkle gåsetegn (') og lang tankestrek, da disse tegnene pga en systemfeil vil vises som reverserte spørsmålstegn på vitnemålet! Bruk i stedet ved behov doble gåsetegn (") og kort bindestrek.

Hvis du mangler, eller har glemt brukernavn eller passord, tar du kontakt med den lokale IT-ansvarlige for å få et nytt passord, evt. også få opplyst ditt brukernavn: Victor Bredholt, telefon 22850666, epost: victor.bredholt@medisin.uio.no. Alternativt kan du kontakte Universitetet i Oslos sentrale IT-tjeneste på telefon 22840004 eller e-post: it-support@uio.no.

Studenter som leverer senere enn innleveringsfristene ovenfor vil normalt ikke få sensurert oppgaven og fullført muntlig eksamen før i neste semester. Dette medfører at du må semesterregistrere deg og betale semesteravgift for det påfølgende semestret. Mastergraden vil også bli registrert som fullført i påfølgende semestret, noe som vil fremgå på vitnemålet.

Det tildeles ikke kandidatnummer for masteroppgaven, siden oppgaven ikke er anonymisert.

På forsiden av masteroppgaven skal det stå:

 • Tittelen på masteroppgaven
 • Navnet ditt
 • MASTEROPPGAVE
 • Semester og år
 • Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Bedømmelse

Når oppgaven er levert inn, oppnevnes en bedømmelseskommisjon som består av veileder og ekstern sensor. Hvem som skal være ekstern sensor for den enkelte oppgave bestemmes ut fra oppgavens tematikk og faglig innhold, og av hvilken metode som er brukt. Ekstern sensor har ikke tilknytning til UiO og skal heller ikke ha nært kjennskap til kandidaten. Ekstern sensor oppnevnes av programleder, (eller av avdelingsleder, dersom programleder har vært veileder for masteroppgaven). Det er den interne veilederen som deltar i eksamenskommisjonen dersom en student har flere veiledere i tillegg til sin interne veileder. Sensurperioden er normert til 8 uker, men kan vare kortere eller lengre tid enn dette, avhengig av kapasiteten til ekstern sensor og ferieperioder.

Ekstern sensor utarbeider en skriftlig bedømmelsesrapport på masteroppgaven. I vurderingen av oppgaven vil det bli lagt vekt på om:

 • problemstillingen er klart formulert og at dens relevans er begrunnet
 • oppgaven presenterer eksisterende studier, samt teori og begreper som er relevante for oppgavens tematikk
 • design og metode(r) er begrunnet og er relevante for problemstillingen
 • kandidaten viser evne til å samle, systematisere, analysere, tolke og presentere informasjon/kunnskap på en nøyaktig og oversiktlig måte
 • oppgaven fremstår som en helhet, og at diskusjoner og konklusjoner er i samsvar med teoretiske premisser og underliggende analyser/materiale
 • språket er forståelig og gjennomarbeidet
 • kilde-, litteratur- og sitathenvisninger er korrekte og oversiktlige

Oppgaven bedømmes som 'bestått' eller 'ikke bestått'. Hvis oppgaven gis karakteren 'bestått', avholdes en avsluttende muntlig eksamen, hvor veileder og sensor deltar. Muntlig eksamen finner sted i MHAs lokaler og varer ca. 1 time. Ekstern sensors bedømmelsesrapport med kommentarer til masteroppgaven sendes til kandidaten noen dager før muntlig eksamen.

Hvis en masteroppgave blir bedømt til 'ikke bestått' vil kandidaten få en begrunnelse for sensuren, med forslag til hva som bør forbedres. Når sensuren foreligger, må kandidaten snarlig ta kontakt med veileder for avtale om veiledning og evt. lage en plan for ny innlevering av omarbeidet eller ny oppgave. Alternativt kan kandidaten sende inn en skriftlig klage på resultatet til Instituttet innen 3 uker etter mottatt bedømmelse.  Det finnes mer informasjon om eksamensreglement, antall innleveringsforsøk og klagemuligheter under emnebeskrivelsen for HADM4501 - Masteroppgave i helseadministrasjon.

Når masteroppgaven og mastergraden er fullført, utstedes et vitnemål. Tittelen på masteroppgaven vil fremgå av vitnemålet. Det kan ta noen uker, før du mottar vitnemålet i posten, da alle vitnemålene fra ett semester utstedes samtidig på fakultetet, og det er derfor nødvendig å vente med dette inntil alle muntlige eksamener er avviklet. Dersom du i mellomtiden har behov for et bevis på fullført studium, kan du få tilsendt en karakterutskrift som viser emnene du har bestått.

Publisert 1. nov. 2011 13:16 - Sist endret 7. feb. 2020 16:16