HADM4502 – Masteroppgave i helseadministrasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven i helseadministrasjon representerer et selvstendig arbeid hvor studenten skal bruke kunnskap og ferdigheter til å analysere og reflektere over en avgrenset problemstilling innen det helseadministrative fagområdet.

Hensikten med masteroppgaven er å gi mulighet til fordyping i et tema ut over det undervisningen ellers gir anledning til. Oppgaven skal først og fremst gi trening i å formulere en problemstilling, gjennomføre datainnsamling og/eller diskusjon av litteratur/teori, samt analyse og tolkning av egne data. Oppgaven kan også være en systematisk litteraturstudie, hvor man beskriver søkestrategi og kriterier for utvalg og vurdering.

Studieprogrammet gir rom for en rekke temaer og oppgavetyper, men temaet og problemstillingen skal være relevant i forhold til studieprogrammets målsetning og innhold. Temaene vil normalt ligge innen feltene helsepolitikk, ledelse, organisering, planlegging og dimensjonering av helsetjenester, kvalitetsforbedring, helseøkonomi eller bedriftsøkonomi. Oppgaven kan være enten empirisk eller teoretisk orientert. Spørsmål om relevans avklares med studiets programleder. Metodologisk kan empiriske oppgaver benytte enten kvalitative eller kvantitative metoder.

Masteroppgaven (30 stp) gjennomføres i løpet av andre (10 studiepoeng) og tredje semester (20 studiepoeng), men kan gjøres på deltid over flere semestre innenfor en periode på maksimum 3 år etter studiestart. Eksempel: Siste innleveringsfrist for masteroppgaven for en student som begynner på studiet høsten 2018 vil være 1. desember 2021. 

 

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

  • ha spesialisert innsikt i en avgrenset del av det helseadministrative fagområdet
  • gjøre rede for litteratur, begreper eller teori som er relevante for oppgavens tematikk, samt vurdere relevansen av metode for datainnsamling
  • gjøre rede for regler for referansebruk og kildehenvisning

Ferdigheter

  • formulere en presis og forskbar problemstilling
  • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • bruke relevante metoder på en selvstendig måte
  • forholde deg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • samle, systematisere, analysere, tolke og presentere informasjon/kunnskap på en nøyaktig og oversiktlig måte

Generell kompetanse

  • reflektere over styrker og svakheter knyttet til datainnsamling og metoder du har brukt
  • reflektere over forskningsetiske spørsmål

Undervisning

Forelesninger og diskusjoner i plenum, samt individuell veiledning

I forkant: Obligatorisk innlevering i semester 2: Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven

 

Eksamen

Masteroppgave - innleveres i semester 3. Samtlige 30 studiepoeng tildeles i semester 3.

 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Nærmere retningslinjer for masteroppgaven

Les mer om valg av tema/problemstilling, veiledning, omfang, registrering, trykking og levering samt bedømmelse.

Se retningslinjer for masteroppgaven

Publiserte masteroppgaver

Tidligere masteroppgaver i helseadministrasjon er tilgjengelig ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, og de siste års masteroppgaver er tilgjengelige i UiO sitt elektroniske arkiv DUO.

Papireksemplarer til utlån finnes i MHAs lokaler i Forskningsveien 2B. Utlån og retur registrerer du manuelt i listen som finnes på hyllen ved masteroppgavene. Lånte masteroppgaver må returneres innen 2 måneder, slik at de er tilgjengelige for andre studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår

Dette emnet gjelder for studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon fra og med høsten 2016 (kull 30).

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk