Retningslinjer for masteroppgaven

Masteroppgaven (30 stp) gjennomføres i løpet av andre (10 studiepoeng) og tredje semester (20 studiepoeng), men kan gjøres på deltid over flere semestre innenfor en periode på maksimum 3 år etter studiestart. Eksempel: Siste innleveringsfrist for masteroppgaven for en student som begynner på studiet høsten 2017 vil være 1. desember 2020. 

Arbeidet med masteroppgaven krever tid, og vi oppfordrer alle våre studenter til å søke om permisjon i en periode for å kunne fokusere på oppgaven. Mange arbeidsplasser vil kunne innvilge konsentrerte permisjonsperioder, eller perioder med deltidsarbeid i forbindelse med fullføring av masteroppgaven.

Personer som har vært ansatt på Oslo universitetssykehuset i minst 2 år har rett til å søke om 1 måneds lønnet permisjon i forbindelse med skriving og fullføring av masteroppgaver (ref. Personalhåndbok, dokument ID: 22291).

Innholdsfortegnelse

Tidsplan for masteroppgaven

Anbefalt litteratur

Valg av tema og problemstilling

Godkjenning av oppgavens tema og oppmelding

Omfang og referanser

Veiledning

Studie- og forskningsetikk

Innlevering og publisering

Bedømmelse

Vitnemål

Tidsplan for masteroppgaven

Vi ønsker at du skal komme i gang med arbeidet med din masteroppgave på et så tidlig stadium som mulig. I HADM4001 Metode og statistikk gis det en generell orientering om masteroppgaven, og det tilbys også noe undervisning knyttet til arbeidet med skriving av prosjektbeskrivelser. Innlevering av din prosjektbeskrivelse er en individuell skriftlig oppgave i HADM4001 og vil også være utgangspunktet for utnevning av masteroppgave-veiledere. Prosjektbeskrivelsen skal blant annet si noe om tema, formål, problemstilling, teori/litteratur og valg av metode.  

Studieretten strekker seg til tre år etter at man startet på studiet, og siste mulighet for innlevering av masteroppgaven i helseadministrasjon vil være i høstsemesteret tre år etter studiestart.

Anbefalt litteratur

I forbindelse med skriving av masteroppgaven og prosjektbeskrivelse anbefales:

KF Punch: Developing Effective Research Proposals. SAGE Publications 2006.

Lødrup Carlsen KC og Staff A: Fra ide til publikasjon: Forskningshåndboken. Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus. 2014.

Valg av tema og problemstilling

Hensikten med masteroppgaven er å gi mulighet til fordyping i et tema ut over det undervisningen ellers gir anledning til. Oppgaven skal først og fremst gi trening i å formulere en problemstilling, gjennomføre datainnsamling, presentere litteratur/teori, og analyse og tolke egne data.

Oppgaven kan skrives på et av de skandinaviske språk (norsk, svensk eller dansk) eller på engelsk.

Programmets innhold gir rom for en rekke tema og oppgavetyper. Temaet eller problemstillingen skal være relevant i forhold til programmets målsetning og innhold og vil normalt ligge innen helsepolitikk, ledelse, organisering, planlegging og dimensjonering av helsetjenester, kvalitetsforbedring, helseøkonomi eller bedriftsøkonomi. Oppgaven kan være enten empirisk eller teoretisk orientert. Empiriske oppgaver kan benytte kvantitative metoder eller kvantitative metoder (inkludert litteraturstudier og dokumentanalyser). Spørsmål om relevans avklares med studiets programleder.

Godkjenning av oppgavens tema og oppmelding

Et evt skift av tema eller andre klare avvik fra din opprinnelige prosjektbeskrivelse skal meldes om til studiets programleder og studiekonsulent.

Du må melde deg til eksamen og undervisning i emnet HADM4502 i Studentweb i det semesteret du ønsker å levere. Du må også ha semesterregistrert deg og betalt semesteravgift for det gjeldende semesteret. Frist for oppmelding og betaling er 1. februar (vårsemesteret) og 1. september (høstsemesteret).

Omfang og referanser

Oppgavens omfang avhenger av hva slags oppgave som skrives. Oppgaver som er bygd på et kvantitativt materiale, vil ofte være kortere enn de som er basert på litteraturstudier eller som benytter kvalitative metoder. De første kan være på 30-40 sider, mens de siste kan være fra 40 til 70 sider, inkludert innholdsfortegnelse og litteraturliste.

Hvis to studenter skriver oppgave sammen kan omfanget være opp til 120 sider, inkludert innholdsfortegnelse og litteraturliste. Begge studenter må arbeide med alle deler av masteroppgaven (teori, metode, analyse, konklusjon), og det må leveres en skriftlig redegjørelse for hvordan arbeidet har vært fordelt mellom dem i gjennomføringen av prosjektarbeidet og i skrivingen av selve teksten.

Det er adgang til å levere inn oppgaven som artikkel (publisert eller som skal publiseres). Det samlede sideantall vil da ofte bli lavere enn for monografier. Artikkelen må da ledsages av en kappe som skal inneholde en innledning med begrunnelse for tema og problemstilling, metode/teori, resultater, diskusjon/analyse, konklusjon. Vurderingen av oppgaven vil baseres på artikkel og kappe samlet. I praksis vil dette si at de deler som dekkes fyldig i artikkelen krever en mindre omfattende dekning i kappen og vice versa. I den grad artikkelen er forfattet av flere forfattere, må det fremkomme av kappen hva kandidatens bidrag er.

UBs oppgavemal ("DUO-malen") er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting. Med dagens tekstbehandlingsprogram kan du enkelt skrive store dokument og holde god orden ved hjelp av stiler, overskrifter, innholdsfortegnelse osv. Du finner et forslag til mal for forsiden her. Se veiledningen til Søk & Skriv for formelt oppsett av en masteroppgave, det er mange gode tips for oppgaveskriving der.

Er du allerede i gang med å bruke UBs oppgavemal, er veiledningen fortsatt tilgjengelig.

For å skrive en god masteroppgave, er det viktig at du bruker kilder på riktig måte. Det finnes en rekke ulike måter å sette opp litteratur- og kildehenvisninger på, og Universitetsbiblioteket har laget en nettside med nyttige lenker. I medisin og helsefag er det vanlig å sette opp referanser i henhold til de såkalte Vancouver-reglene (med fortløpende tall i teksten og litteraturliste basert på tall) eller i henhold til Harvard-stilen (med navn og årstall, evt. også sidetall, i teksten). Det er viktig at du bestemmer deg for ett system og bruker det konsekvent.

Veiledning

Etter at veileder er oppnevnt i 2. semester så skal du så raskt som mulig, og helst innen 14 dager, avtale et innledende møte med veileder, hvor du og veilederen signerer en veilederavtale, og en signert kopi sendes til studiekonsulenten.

Dersom veileder mener det er nødvendig, bør du innledningsvis starte med å forbedre din prosjektbeskrivelse. Det er også viktig at du, i den grad det er nødvendig, begynner planleggingen av arbeidet med innhenting av nødvendige godkjenninger fra for eksempel Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) eller personvernombud. En søknad om godkjenning fra disse instansene vil måtte inneholde en fullstendig prosjektbeskrivelse.

Som student har du krav på 10 timers veiledning. Programleder for masterprogrammet fordeler veiledere til studentene på bakgrunn av den innleverte prosjektbeskrivelsen. Hvis nødvendig vil veilederen innledningsvis kunne bidra til en konkretisering av prosjektbeskrivelsen. Det er anledning til å ha biveileder, internt eller eksternt, men én av veilederne utpekes som hovedansvarlig, og studenter med ekstern hovedveileder må også ha en veileder tilknyttet Instituttet. Spesielle ønsker om veileder imøtekommes så langt det er mulig.

Det er viktig at du holder god kontakt med din veileder underveis og få veileders aksept for den siste versjon av masteroppgaven, før den innleveres.

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for veiledere ved UiO

Studie- og forskningsetikk

Studenter som skriver masteroppgaver skal følge de vanlige juridiske og etiske regler for forskning, og informasjon om disse finnes ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal godkjenne alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter, før de settes i gang. Det gjelder også for masteroppgaver. Se informasjon om Masteroppgaven og helsefaglig forskningsprosjekt.

Se også: Godkjenning av medisinsk og helsefaglig forsking.

Innlevering og publisering

Innleveringsfrist for masteroppgaven er normalt:

1. desember i høstsemesteret

5. mai i vårsemesteret  

Faller datoene på en helgedag, utsettes fristen til neste ordinære arbeidsdag.

I tillegg til den digitale innleveringen i StudentWeb, skal oppgaven også leveres i Inspera og i 1 ferdig innbundet papireksemplar  til studiekonsulenten (ingen streng innleveringsfrist på sistnevnte). Sistnevnte kan enten leveres personlig så fort som mulig etter den digitale innlevering i StudentWeb eller pr vanlig post til følgende adresse:

Studiekonsulent Erfaringsbasert master i helseadministrasjon, Institutt for helse og samfunn, postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo.  

Det er studentens ansvar å trykke og få bundet inn oppgaven. Oppgaven skal ha:

 • 2-sidig trykk
 • limt rygg (ikke spiralrygg)
 • forsiden på omslaget skal være i klarplast.

Trykking og innbinding gjøres enklest og raskest på et vanlig trykkeri (f.eks. Allkopi, CopyCat, Printhouse mm).

Du kan evt også henvende deg til Reprosentralen på UiO, besøksadresse: Kristian Ottosens hus, Problemveien 9, underetasjen, inngang B. Telefon: 22 85 62 04.

Velg knappen "Trykk masteroppgaven" og så "UiO-kjøp". Under bestillingsprosessen skal du oppgi stedskode 52 01 05, prosjektkode 001318 og tiltakskode 600030. Merk at du må være pålogget en UiO datamaskin direkte eller via "remote desk" med ditt eget UiO brukernavn/passord, når du bestille trykking via Reprosentralen.
Som eksamensoppmeldt student kan du få trykket 1 eksemplar uten kostnad på Reprosentralen. Eksemplarer utover dette betales av studenten selv. Beregn minimum 3-4 virkedager til trykking ved Reprosentralen.

Masteroppgaven leveres digitalt via StudentWeb innen 1. desember/5. mai. Logg deg på StudentWeb med ditt gyldige UiO-brukernavn og passord. Klikk fanen "Mer", velg "Oppgavelevering" og følg så instruksjonene videre. Trykk her for mer informasjon om hvordan du leverer i StudentWeb. 

Hvis du skal klausulere masteroppgaven, velger du type klausulering (begrenset tilgang) under innleveringsprosessen i StudentWeb. Informasjon om klausulering av masteroppgaven.

NB: Merk at filen som leveres skal være en såkalt "fulltekstfil", dvs at alle eventuelle vedlegg som skal bedømmes av sensor skal integreres i en og samme fil sammen med hovedteksten - det er kun denne fulltekstfilen som blir sendt til sensor til bedømmelse. Det er imidlertid mulig å levere vedlegg som separate filer i StudentWeb og krysse av for om disse skal publiseres i Universitetets database for digitale utgivelser (DUO) eller ikke, men det er kun fulltekstfilen som blir gjenstand for bedømmelse.

Merk også: Når du skriver inn tittelen på masteroppgaven, unngå enkle gåsetegn (') og lang tankestrek, da disse tegnene pga en systemfeil vil vises som reverserte spørsmålstegn på vitnemålet! Bruk i stedet ved behov doble gåsetegn (") og kort bindestrek.

Hvis du mangler, eller har glemt brukernavn eller passord, tar du kontakt med den lokale IT-ansvarlige for å få et nytt passord, evt. også få opplyst ditt brukernavn: Victor Bredholt, telefon 22850666, epost: victor.bredholt@medisin.uio.no. Alternativt kan du kontakte Universitetet i Oslos sentrale IT-tjeneste på telefon 22840004 eller e-post: it-support@uio.no.

Dersom du leverer senere enn innleveringsfristene ovenfor vil du normalt ikke få sensurert oppgaven før i neste semester. Dette medfører at du må semesterregistrere deg og betale semesteravgift for det påfølgende semestret. Mastergraden vil også bli registrert som fullført i påfølgende semestret, noe som vil fremgå på vitnemålet.

Det tildeles ikke kandidatnummer for masteroppgaven, siden oppgaven ikke er anonymisert.

På forsiden av masteroppgaven skal det stå:

 • Tittelen på masteroppgaven
 • Navnet ditt
 • MASTEROPPGAVE
 • Semester og år
 • Erfaringsbasert master i helseadministrasjon
 • Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Bedømmelse

Når oppgaven er levert inn, oppnevnes en bedømmelseskommisjon som består av veileder og ekstern sensor. Hvem som skal være ekstern sensor for din oppgave bestemmes ut fra oppgavens tematikk og faglig innhold, og av hvilken metode som er brukt. Ekstern sensor har ikke tilknytning til UiO og skal heller ikke ha nært kjennskap til kandidaten. Ekstern sensor oppnevnes av programleder, (eller av avdelingsleder, dersom programleder har vært veileder for masteroppgaven). Det er den interne veilederen som deltar i eksamenskommisjonen, dersom du også har en biveileder. Sensurperioden er normert til 8 uker, men kan vare kortere eller lengre tid enn dette, avhengig av kapasiteten til ekstern sensor og ferieperioder.

Ekstern sensor utarbeider en skriftlig bedømmelsesrapport på masteroppgaven. I vurderingen av oppgaven vil det bli lagt vekt på om:

 • problemstillingen er klart formulert og at dens relevans er begrunnet
 • oppgaven presenterer eksisterende studier, samt teori og begreper som er relevante for oppgavens tematikk
 • design og metode(r) er begrunnet og er relevante for problemstillingen
 • kandidaten viser evne til å samle, systematisere, analysere, tolke og presentere informasjon/kunnskap på en nøyaktig og oversiktlig måte
 • oppgaven fremstår som en helhet, og at diskusjoner og konklusjoner er i samsvar med teoretiske premisser og underliggende analyser/materiale
 • språket er forståelig og gjennomarbeidet
 • kilde-, litteratur- og sitathenvisninger er korrekte og oversiktlige

Oppgaven bedømmes som 'bestått' eller 'ikke bestått'.

Hvis en masteroppgave blir bedømt til 'ikke bestått' vil kandidaten få en begrunnelse for sensuren, med forslag til hva som bør forbedres. Når sensuren foreligger, må kandidaten snarlig ta kontakt med veileder for avtale om veiledning og evt. lage en plan for ny innlevering av omarbeidet eller ny oppgave. Alternativt kan kandidaten sende inn en skriftlig klage på resultatet til Instituttet innen 3 uker etter mottatt bedømmelse.  Det finnes mer informasjon om eksamensreglement, antall innleveringsforsøk og klagemuligheter under emnebeskrivelsen for HADM4502 Masteroppgave.

Vitnemål

Når masteroppgaven og mastergraden er fullført, utstedes et vitnemål. Tittelen på masteroppgaven vil fremgå av vitnemålet. Det kan ta noen uker, før du mottar vitnemålet i posten. Dersom du i mellomtiden har behov for et bevis på fullført studium, kan du få tilsendt en karakterutskrift som viser emnene du har bestått, inkl. masteroppgaven.

Publisert 19. okt. 2016 09:47 - Sist endret 16. nov. 2020 14:46