Dette emnet er nedlagt

HLED1101 – Innføring i helseledelse og organisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I kurset vil en gjennomgå teoretiske begrunnelser for organisasjoner og de meste grunnleggende organisasjonsformene, herunder logikken bak spesialisering og arbeidsdeling og de koordineringsproblemer som oppstår i den sammenheng. Det gis en innføring i politiske institusjoner og systemers oppbygging og virkemåte. Kurset gir videre en beskrivelse av kommunenes helse- og sosialtjenester og spesialisthelsetjenestene, samt forholdet mellom disse. Organisering på systemnivå omfatter her relasjonene mellom pasienter og forsikringsordninger, relasjonene mellom forsikringsselskap og tjenesteytere, og relasjoner mellom tjenesteytere og pasienter. Beskrivelsen av helsetjenestesystemene får sterke historiske og komparative elementer.

Hva lærer du?

Kurset skal gi innføring i grunnleggende begreper og teorier som benyttes for å beskrive og forstå organisasjoner, og i helsesektorens organisering både på institusjons- og systemnivå.

Opptak og adgangsregulering

Lukket studium

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisning

Kurset baseres både på forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner. Det er ingen krav til bruk av dataverktøy.

Eksamen

Semesteroppgave og skriftlig eksamen. Semesteroppgave må være bestått for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som får «ikke bestått» til ordinær eksamen kan fremstille seg til utsatt prøve

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk