Pensum/læringskrav

Bøker

Opedal, S. & I. M. Stigen. (red.). 2005. Helse-Norge i støpeskjeen - søkelys på sykehusreformen. Fagbokforlaget, Bergen.

Rasch, B. E. 2000. Demokrati - ideer og organisering. Fagbokforlaget, Bergen.

Kompendie

Askildsen, J.E. og Brekke, K.R.: "Er konkurranse i helsesektoren en god idé?", 2001 Oslo. Cappelen Akademisk Forlag. i J. E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk, ss. 237-267. FINNES I KOMPENDIUM.

Christensen, T.,M.Egeberg, H.O.Larsen, P.Lægreid og P.G.Roness : Forvaltning og politikk, 2002. Oslo. Universitetsforlaget. Kap. 1 og 3. FINNES I KOMPENDIUM .

Egeberg, M.: Organisasjonsutforming i offentlig virksomhet, 1984, Oslo. Aschehoug/Tanum-Norli. Kap. 2. FINNES I KOMPENDIUM.

Hagen, K.P. og E.Kjerstad: "Styring og regulering av helsesektoren", 2001. Oslo. Cappelen Akademiske Forlag. i J. E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. FINNES I KOMPENDIUM.

Hagen, T. P. og R. Sørensen: Kommunal organisering, 6. utg. 2006. Oslo. Universitetsforlaget. Kap 1og 2. FINNES I KOMPENDIUM.

Hernes, G. og K. Nergaard: Oss i mellom. Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering, 1989. Oslo. FAFO. Kap.2. FINNES I KOMPENDIUM .

Kuhnle S: Velferdsstatens idégrunnlag i perspektiv, Kap. 1 og Norge i møte med Europa Kap 3, 2004 3. utgave. Gyldendal Akademisk. I Hatland A., S. Kuhnle og T.I. Romøren: Den norske velferdsstaten. FINNES I KOMPENDIUM.

OECD 1992: The Reform of Health Policy Studies. , No. 2, Health Care: A Comparative Analysis of Seven OECD Countries, 1992. Paris. OECD. Kap. 1, 2, 11 og 12 Summary, Glossary. FINNES I KOMPENDIUM.

Skaset, M.: Reformtid og markedsgløtt, 2003, Oslo. Universitetsforlaget. i Schiøtz, A., Folkets helse & landets styrke. DEL 4, ss. 499-548, Noter kapittel 14, ss. 579-582, (bind 2). FINNES I KOMPENDIUM .

Internett atikkler

Hagen, T.P. og O. Kaarbøe: The Norwegian Hospital Reform of 2002: Central government takes over ownership of public hospitals, 2006. Health Policy. 76(3):320-33.

NOU 1999: Hvor nært skal det være? , 1999. NOU. 15. Kap. 4. ss.21-34.

NOU 2003: Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten, Oslo 2003. NOU Forvaltningstjenesten. Kap. 4, 6 og 9.

HERO 2005: Utviklingen i fastlegenes listelengder, driftsinntekter og takstbruk. Skriftserie 2005: 3

Deles ut

Solholm, K.: Organisering av fastlegeordningen i fire europeiske land, Oslo, 2003. Senter for helseadministrasjon. Arbeidsnotat 2003/2.

I tillegg inkluderer pensum også alt som har blitt gjennomgått i forelesningene, samt alle forelesningsnotater som er tilgjengelig på Fronter.

Publisert 17. apr. 2012 16:37 - Sist endret 5. juni 2012 13:20