Pensum/læringskrav

Kompendier

Hernes, G. og K. Nergaard: Oss i mellom. Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering, 1989. Oslo. FAFO. Kap.2: «Konstitusjonelle prinsipper» (s.17-37).

Halvorsen, K.; S. Stjernø: E. Øverbye (2013): Innføring i helse- og sosialpolitikk. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.9: «Helsepolitikk» (s.168-190).

Askildsen, J.E. og Brekke, K.R. (2001): "Er konkurranse i helsesektoren en god idé?", Kapittel 11  i J. E. Askildsen og K. Haug (red.) (2001): Helse, økonomi og politikk. 2001 Oslo. Cappelen Akademisk Forlag.

Hagen, K.P. og E. Kjerstad (2001): "Styring og regulering av helsesektoren".I J. E. Askildsen og K. Haug (red.) (2001): Helse, økonomi og politikk..Oslo. Cappelen Akademiske Forlag.

Skaset, M.: Reformtid og markedsgløtt, 2003, Oslo. Universitetsforlaget. i Schiøtz, A., Folkets helse & landets styrke. DEL 4, ss. 499-548, Noter kapittel 14, ss. 579-582, (bind 2).

Hagen, T. P. og R. Sørensen: Kommunal organisering, 6. utg. 2006. Oslo. Universitetsforlaget. Kap.1 «Problemstillinger og begreper», (s.13-30), kap.2: «Kommunenes oppgaver» (s.31-54), kap.3 «Reguleringer av kommunenes prioriteringer og oppgaveløsninger» (s.55-68) og kap.4 «Finansieringen av kommunesektoren» (s.69-96).

Christensen, T.; M.Egeberg; H.O.Larsen; P.Lægreid og P.G.Roness (2010): Forvaltning og politikk. Oslo. Universitetsforlaget. kap.3: Sentralforvaltningen: Organisasjon og politikk» (52-68), kap.11: «Forvaltningspolitikk og moderne reformer» (s. 97-119).

Christensen, T.; P.Lægreid; P.G.Roness og K.A. Røvik (2009): Organisasjonsteori for offentlig sektor. 2.utgave. Oslo. Universitetsforlaget. kap. 2 «Det instrumentelle perspektivet» (s.30-46).

Opedal, S. & I. M. Stigen. (red.). (2005): Helse-Norge i støpeskjeen - søkelys på sykehusreformen. Fagbokforlaget, Bergen. Kap.1 (s. 15-26), kap.2 (s. 27-46), kap.12 (s. 219-224).

Rasch, B. E. (2000): Demokrati - ideer og organisering. Fagbokforlaget, Bergen. Kap.1 (s.7-19), kap.4 (s.67-81).

Hatland A., S. Kuhnle og T.I. Romøren (red.).(2011) Den norske velferdsstaten. 4. utgave. Gyldendal Akademisk. Kap.1: «Velferdsstatens idegrunnlag i perspektiv» (s. 15-39), kap. 6 «Spesialisthelsetjenesten: sykehus og psykisk helsevern» (s. 169-198)

Veggeland, N. (red.) (2013): Reformer i norsk helsevesen. Oslo: Akademika Forlag. Kap.3: «Historien om da Kostnadskontroll spiste New Public Management til middag» (s.65-80 ), kap.5: «Utfordringer i fastlegeordningen» (s.111-145).

Warberg, L.A. (2011): Norsk helserett. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1: «Innledning. De store linjene.», s. 19-54.


 Internett artikler

Ringard, Å.; A. Sagan; I.S. Saunes; A.K. Lindahl (2013): «Norway – Health systems in review». In Health Systems in Transition, Vol. 15, No.8 (161 sider): http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/237204/HiT-Norway.pdf

Landwehr, C. (2013): “Five types of OECD healthcare systems: Empirical results of a deductive classification”. Health Policy, 113(3), December 2013 (pp. 258–269). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851013002285

Hagen, T.P. og O. Kaarbøe: The Norwegian Hospital Reform of 2002: Central government takes over ownership of public hospitals, 2006. Health Policy. 76(3):320-33. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851005001570

NOU 2003: Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten, Oslo 2003. NOU Forvaltningstjenesten. Kap. 4 (s.36-51), 6 (s.63-69) og 9 (s.88-113). https://www.regjeringen.no/contentassets/9662c674072f4240bf97e47e336b00a0/no/pdfs/nou200320030001000dddpdfs.pdf

NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor, kapittel 17: «Velferd og helse» (s.478-512) https://www.regjeringen.no/contentassets/5d3982d042a2472eb1b20639cd8b2341/no/pdfs/nou201220120002000dddpdfs.pdf

St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen, kap. 3: Hovedinnholdet i samhandlingsreformen (s.21-38): https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/pdfs/stm200820090047000dddpdfs.pdf

 

Christensen, T.; M.Egeberg; H.O.Larsen; P.Lægreid og P.G.Roness (2010): Forvaltning og politikk. Oslo. Universitetsforlaget. Kap 1 « Forvaltningen i det politiske systemet: Oppgaver verdier og analytisk perspektiv» (Legges ut på FRONTER - sjekk informasjon der for hvordan bidraget kan lastes ned).

Christensen, T.; P.Lægreid; P.G.Roness og K.A. Røvik (2009): Organisasjonsteori for offentlig sektor. 2.utgave. Oslo.Universitetsforlaget. Kap. 1: «Organisasjonsteori for offentlig sektor»  (Legges ut på FRONTER - sjekk informasjon der for hvordan bidraget kan lastes ned)..

Hatland A., S. Kuhnle og T.I. Romøren (red.). (2011) Den norske velferdsstaten. 4. utgave. Gyldendal Akademisk. Kap.7 «Helse- og omsorgstjenestene i kommunene»  og kap.10: «Norge i møte med Europa»  (Legges ut på FRONTER - sjekk informasjon der for hvordan bidraget kan lastes ned)..

Opedal, S. & I. M. Stigen. (red.). (2005): Helse-Norge i støpeskjeen - søkelys på sykehusreformen. Fagbokforlaget, Bergen. Kap. 5. (Legges ut på FRONTER - sjekk informasjon der for hvordan bidraget kan lastes ned).

Rasch, B. E. (2000): Demokrati - ideer og organisering. Fagbokforlaget, Bergen. kap. 2 (Legges ut på FRONTER - sjekk informasjon der for hvordan bidraget kan lastes ned).

 

I tillegg inkluderer pensum også alt som har blitt gjennomgått i forelesningene, samt alle forelesningsnotater som er tilgjengelig på Fronter.

 

ANBEFALT LITTERATUR (ikke pensum)

Rommetvedt, H; S. Opedal; I.M. Stigen og K. Vrangbæk (2014) Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i dansk og norsk helsepolitikk. Bergen: Fagbokforlaget

Berg, Ole (2005): Fra politikk til økonomikk. Den norske helsepolitikks utvikling det siste sekel. Den norske legeforening – tidsskriftets skriftserie (114 sider)

Veggeland, N. (red.) (2013): Reformer i norsk helsevesen. Oslo: Akademika Forlag. Kapitlene 1,2, 4, 6, 7 og 8.

Nordiske OrganisasjonsStudier Nr. 2, 2005: Spesialnummer om helsepolitikk og helsetjenester. Bergen: Fagbokforlaget.

Meld. St. 34 (2012-2013) – Melding til Stortinget. Folkehelsemeldingen. God helse – Felles ansvar. http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-34-20122013.html?id=723818

Hjemmeside til Helse- og omsorgsdep.: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421

 

Publisert 26. mai 2016 11:39 - Sist endret 26. mai 2016 11:39