Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på Innføring i helsepolitikk (HLED 1102) og gir deg kunnskap om hvordan helsepersonell som tar medisinske beslutninger må ta hensyn til en rekke rammevilkår. I emnet gjennomgås sentrale beslutningsteoretiske begreper. Det gis eksempler på hvordan ulike faglige, etiske, politiske, økonomiske, juridiske og kulturelle føringer påvirker valgene helsearbeidere tar. Spesielt diskuteres det hvordan helsepolitisk styring griper inn i medisinskfaglig virksomhet. Videre drøftes det om og på hvilken måte faglige hensyn kan komme i konflikt med helsepolitiske hensyn, og hvilke utfordringer dette i så fall kan innebære.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • beslutningsteoretiske begreper
 • helsetjenestens kulturelle særtrekk
 • profesjonsetikk
 • kvalitetsarbeid
 • medisinskfaglige retningslinjer
 • prioritering i helsetjenesten.

Ferdigheter

Du vil lære å

 • gjengi hovedtrekkene i helsetjenestens kulturelle særtrekk
 • beskrive viktige profesjonsetiske normer
 • redegjøre for utviklingen og arbeidet med kvalitet, faglige retningslinjer og prioritering i helsetjenestsen
 • anvende sentrale begreper for å forklare spenninger mellom helsefaglige normer og helsepolitiske føringer
 • anvende sentrale teoretiske tilnærminger for å forstå helsefaglige beslutninger.

Generell kompetanse

Du vil kunne

 • beskrive og diskutere helsepolitiske emner med profesjonell terminologi og presisjon
 • anvende teoretiske begreper på praktiske spørsmål knyttet til helsefaglige beslutninger
 • vurdere helsepolitiske emner på en selvstendig måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ordinær eksamen hvert semester. Det blir ikke arrangert utsatt eksamen i dette emnet, jf. § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2013

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk