Pensum/læringskrav

Bang, Henning: Organisasjonskultur, 3. utg, 1995. Oslo: TANO . Kap. 4 Hva består organisasjonskulturen av? (finnes i kompendium).

Berg, Ole, et al.(red.): Medisin og samfunn, 2003. Oslo, Unipub forlag. Kap. 7 Argumenter for en holistisk tilnærming i studier av sykehusorganisering. Kjekshus, Lars Erik og Halvor Nordby (finnes i kompendium).

Christensen, T., P.Lægreid, P.G.Roness og K.A. Røvik: Organisasjonsteori for offentlig sektor, 2004. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1-6.

Eriksen, Erik Oddvar : Kommunikativ ledelse – om styring av offentlige organisasjoner, 1999. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 6 Kommunikativ ledelse (finnes i kompendium).

Grønhaug, K. O.Hellesøy, G. Kaufmann: Ledelse i teori og praksis, 2001. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 7 og 14. (finnes i kompendium).

Kjekshus, Lars Erik: Når sykehus blir butikk - effekter for styring, profesjoner og brukere, 2003. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, Vol. 19, nr. 4, 442-458. (finnes i kompendium).

Kjekshus, Lars Erik: Vil reformen med statlige, regionale helseforetak føre til effektivitetsforbedringer i Norske sykehus? Hva sier aktuelle teorier og erfaringer så langt?, 2005. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, Vol. 21, nr. 1, 53-76. (finnes i kompendium).

Mintzberg Henry: Structures in five, 1983. Prentice Hall International. Kap. 10. (finnes i kompendium).

Skogstad, Anders og Ståle Einarsen (red.): Ledelse på godt og vondt. Effektivitet og trivsel, 2002. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 1 og 2. (finnes i kompendium).

Anbefalt litteratur

Høst, Tor: Ledelse i helse og sosialsektoren, 2005. Universitetsforlaget. ISBN: 82-15-00784-8.

Kjekshus, Lars Erik og Trond Harsvik: INTORG – Ledelse og organisering av norske sykehus, 2006. HORN 2006:x. Kan lastes ned her.

Selznick, Philip : Lederskap, 1997. Oslo: Tano Aschehoug.

Thompson, Michael P, Sue R Faerman, Michael McGrath, Robert E. Quinn: Becoming a Master Manager. A Competency Framework, 2006. John Wiley and Sons Ltd.

Studiemål

Etter å ha gjennomgått emnet (kurset) skal studentene:

  • ha kjennskap til hvordan beslutninger fattes, og hvordan det ledes, på de ulike nivåer i helsesektoren;

  • ha kunnskaper om viktige beslutnings-, organisasjons- og ledelsesteorier og hvordan disse kan tilpasses helsevesenet på ulike nivåer;

  • ha utviklet en viss innsikt i hvordan de kan bruke seg selv i ulike typer beslutnings- og forhandlingssituasjoner, i representative funksjoner og i administrative og ledende funksjoner.

Publisert 24. okt. 2006 10:05 - Sist endret 25. jan. 2007 11:47