Pensum/læringskrav

Pensum

Bok

Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik : Hvordan organisasjoner fungerer, 2007. 3. utgave Oslo: Fagbokforlaget.

Kompendium (kopisamling)

Berg, Ole, et al.(red.): Medisin og samfunn, 2003. Oslo, Unipub forlag.

• Kap. 7 Argumenter for en holistisk tilnærming i studier av sykehusorganisering. Kjekshus, Lars Erik og Halvor Nordby.

Christensen, T., P.Lægreid, P.G.Roness og K.A. Røvik: Organisasjonsteori for offentlig sektor, 2004. Oslo: Universitetsforlaget.

• Kap. 2 Det instrumentelle perspektivet

• Kap. 3 Kulturperspektivet

Eriksen, Erik Oddvar : Kommunikativ ledelse – om styring av offentlige organisasjoner, 1999. Bergen: Fagbokforlaget.

• Kap. 6 Kommunikativ ledelse

Grønhaug, K. O.Hellesøy, G. Kaufmann: Ledelse i teori og praksis, 2001. Fagbokforlaget.

• Kap. 7 Ledelse og samspill

• Kap.14 Endringsledelse

Internett artikler

(Leses mer summarisk for å få en oversikt og ett bakteppe)

Kjekshus og Bernstrøm: Helseforetakenes interne organisering og ledelse INTORG 2009 Helseøkonomisk Forskningsprogram Skriftserie 2010

St.meld. nr 47 (2008-2009): s. 11-38, 47-78 og 97-110.. http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201 .

Anbefalt litteratur

(Dette er ikke pensum, men regnes som relevant og gir en mer inngående fordypning av tematikken

Borum, Finn (red.) : Ledelse i sygehusvæsenet, 2003. København: Handelshøyskolens forlag..

Kjekshus, Lars Erik. (2003): Når sykehus blir butikk - effekter for styring, profesjoner og brukere, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, Vol. 19, nr. 4, 442-458. LENKE.

Kjekshus, Lars Erik: Vil reformen med statlige, regionale helseforetak føre til effektivitetsforbedringer i Norske sykehus? Hva sier aktuelle teorier og erfaringer så langt?, 2005. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, Vol. 21, nr. 1, 53-76.. LENKE.

Selznick, Philip : Lederskap, 1997. Oslo: Tano Aschehoug.

Vikkelsø, Signe og Sidsel Vinge (red.): ”Hverdagens arbejde og organisering i sundhedsvæsenet”, København : Handelshøjskolens forlag..

• Kap. 7 Kontinuitetens paradoks

Publisert 16. okt. 2010 09:43 - Sist endret 17. jan. 2011 09:54