Pensum/læringskrav

Kursplan

Foreleser: Ole Berg

Om kurset: I dette kurset gies det en generell innføring i ledelse av kliniske organisasjoner. Kurset er preget av at ledelsesoppgavene forståes i et historisk-dynamisk perspektiv: Skal man forstå helsevesenet og dets organisasjoner må man forstå den logikk som preger måten det/de har utviklet seg på. Det er med dette utgangspunkt man kan se de utfordringer ledere nå står overfor og peke på ulike veivalg de kan ta – og vurdere hvilke konsekvenser disse valg kan få. Siden det norske, som så mange andre lands, helsevesener og helseorganisasjoner, er preget av staten og helsepolitikken vil det bli redegjort litt også for helsepolitikkens utvikling – det vi her kaller styringen: Ledelsen av den enkelte organisasjon må i betydelig grad skje på politisk bestemte premisser, og innenfor politisk bestemte økonomiske og juridiske rammer.

Gjennom dette kurset skal deltagerne lære fakta om helsevesenets mange organisasjoner og deres forhold til hverandre og omgivelsene og å forstå dem på en teoretisk informert måte. Med dette som utgangspunkt skal de gradvis lære seg å se organisasjoner fra lederes perspektiv. Deltagerne skal ikke lære praktisk ledelse nå, men få så mye innsikt i helseledelsens ”logikk” at de kan begynne en karriere som kan ende i lederstillinger: Som ferdige kandidater vil deltagerne som regel begynne som saksbehandlere (administratorer) i en helseforvaltningsorganisasjon eller i en klinikk, eller i en organisasjon som er knyttet til helsevesenet, for eksempel en helseinteresseorganisasjon eller en medisinsk bedrift (et farmasøytisk firma eller annet helseartikkelfirma), og så etter hvert få lederstillinger.

Kurset baseres på forelesninger. Pensum består i hovedsak av notater laget av foreleseren, og forelesningene knyttet til disse notater – samt noen kapitler i en bok. Notatene legges suksessivt ut på Fronter. Til forelesningene er det, ca. halvveis ute i semesteret, knyttet seminarer (to dager). Her utdypes poenger fra forelesningene og pensum og eksamensforberedende oppgaver drøftes og gjennomgåes. Deltagerne skal ikke skrive oppgaver til seminarene, men være med på å drøfte hvordan oppgavene kan besvares.

Det skal leveres inn en semesteroppgave. Oppgaven(e) gies den 21.3. og skal være levert inn senest den 03.04. (på Fronter). Besvarelsene må få karakteren bestått for at deltagerne kan gå opp til den endelige, skriftlige skoleeksamen (hvor det gies bokstavkarakterer). Eksamensbesvarelsene vurderes med utgangspunkt i kunnskaps-, systematikk- og forståelses/originalitetskriterier: De tre kriterier teller anslagsvis en tredjedel hver.

Kunnskap: faktakunnskap om helsevesenets organisasjoner, og måten de ledes på og (pensum)teori om disse organisasjoner og måten de ledes på.

Systematikk: fremstillingsmessig (språklig) klarhet og stringens, hvor godt oppbygget besvarelsen er (i hvilken grad den har en tydelig ”rød tråd”).

Forståelse/originalitet: hvor godt teorien er forstått og hvor selvstendig kandidaten løser oppgaven(e).

Pensum

Læringsstoffet omfatter både forelesningene og det skriftlige pensum.

Det viktigste pensum finnes i Ole Berg, notater (lastes løpende opp på Fronter):

«Styring og ledelse i helsevesenet – en innføring», (23 s.)

«Helsepolitisk styring – helsepolitikken som grunnlag for den kliniske ledelse», (20 s.)

«Helseledelse: Å fatte beslutninger for organisasjonen», (16 s.)

«Lederrollen (helselederrollen)» (21 s.)

«Å lede: Å bestemme formålet - verdier, prinsipper, mål og regler» (15 s.)

«Ledelse: det strategiske innhold» (ca. 15 s.)

«Ledelse gjennom organisering» (9 s.)

«Organisering – noen momenter» (3 s.)

«Ressursledelse» (ca. 15 s.)

«Notat om ledelse og forholdet mellom den profesjonelle og den private sfære» (9 s.)

«Ledelse og motivasjon» (10 s.)

«Notat om motivasjonsledelse, spesielt som den kommer til uttrykk gjennom sosial og kulturell ledelse» (17 s.)

«Endring og ledelse» (6 s.)

I tillegg kommer i denne boken: Noralv Veggeland, red., Reformer i norsk helsevesen (Trondheim: Akademika forlag), 2013:

Noralv Veggeland, Introduksjon, kap. 1 (20 s.)

Tor Helge Pedersen, Sykehusreformen og intern organisering: Gjennombruddet for sykehusovergripende divisjoner, kap. 7 (26 s.)

Tor Helge Pedersen, Senterideen i samhandlingsreformen: Hjemlige og internasjonale inspirasjonskilder, kap. 8 (25 s.)

Ole Berg, Morgendagens klinikk, kap. 8 (45 s.).

Videre kommer disse tre artikler:

Ole Berg, Sykehusene og den legelige selvstendighet (2010) (27 s.) (tilgjengelig på Fronter).

Ole Berg, Overlegen: en fortelling i tre avsnitt (2011). (Artikkelen kan lastes ned fra: http://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Om-oss/Overlegen/  Når man er kommet hit går man inn på Overlegen nr. 1, 2011 og får da opp hele nummeret. Artikkelen begynner på s. 5.) (12 s.)

Jan Frich, «Jobbglidning – et ledelsesperspektiv», Overlegen, nr. 1, 2012, s. 6-8 (5 s.) (Lastet opp på Fronter.)

 

--

Evt. tilleggslesning (ikke pensum):

Det er nyttig å følge den helsepolitiske debatt i massemediene og se på de viktigste regjeringsdokumenter om helsepolitikken (meldinger til Stortinget, proposisjoner), som: St.meld. nr. 47 (2008-2009), Samhandlingsreformen (http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201); Prop. 91 L (2010-2011), Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201) ; Prop. 90 L (2010-2011), Lov om folkehelsearbeid (http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-90-l-20102011.html?id=638503).

 

For dem som er interessert i en komparativ oversikt over helsetilstand og helsevesen, er denne OECD-rapporten nyttig: Health at a Glance 2011. OECD Indicators (http://www.oecd.org/els/health-systems/health-at-a-glance.htm). Det samme er The Commonwealth Fund, International Profiles of Health Care Systems, 2012 (http://www.commonwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Fund%20Report/2012/Nov/1645_Squires_intl_profiles_hlt_care_systems_2012.pdf).

Publisert 24. apr. 2014 17:08 - Sist endret 24. apr. 2014 17:08