Reglement for utplassering av studenter i emnet HMAN4230

§ 1 Målsetning med emnet HMAN4230

• Det skal tjene som en læringsarena for studentene.
• Det skal være nyttig for utplasseringsinstitusjonen, heretter kalt institusjonen.

§ 2 Kostnader

• Det skal ikke utbetales lønn til studenten.
• Dersom utplasseringen krever reisevirksomhet, må utgifter til dette dekkes av studenten selv.

§ 3 Kontaktpersoner

• Ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi er det den til enhver tid oppnevnte emneansvarlig for HMAN4230 som er kontaktperson for studentene og institusjonen.
• Institusjonen skal utpeke en medarbeider som skal ha ansvar for kontakten med studenten. Denne kontaktpersonen skal også sørge for at studenten tildeles relevante arbeidsoppgaver.
• Kontaktpersonen har løpende dialog med emneansvarlig for HMAN4230 ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi.
• Kontaktpersonen bør ha en faglig relevant bakgrunn, og være fortrolig med engelsk som arbeidsspråk.

§ 4 Fagansvar og iverksettelse

• Studenten og institusjonen skal sammen utforme en beskrivelse av formålet med utplasseringen og de oppgavene studenten skal utføre.

§ 5 Institusjonens forhold til studentene

• Institusjonen inngår avtale med studenten om taushetsplikt på samme måte som den gjør med en arbeidstaker.
• Institusjonen kan presentere ønsker om faglige kvalifikasjoner til studenten. Institusjonen kan be om studenter som forstår norsk, men utgangspunktet er at utplasseringen skal foregå på engelsk for å sikre likebehandling av studentene.
• Institusjoner som mottar engelskspråklige studenter har ansvar for å sikre at studenten blir inkludert på en adekvat måte i form av arbeidsoppgaver og kontaktperson.
• Institusjonen tilstreber å stille kontorplass til rådighet for studenten og å legge forholdene til rette slik at studentene kan oppholde seg løpende i institusjonen, dette inkluderer adgang til kontorer utenom møter og intervjuer.
• Studenten skal ikke ta en permanent stilling, erstatte en ansatt som er i permisjon eller har sykemelding.
• Arbeidsmiljøhåndboken for studenter slår fast at Arbeidsmiljølovens rettigheter og plikter gjelder for studenter under utplassering (jamfør punkt 5.2). Institusjonen har således samme arbeidsmiljøansvar overfor utplasserte studenter som for egne ansatte.
• Dersom det skulle bli aktuelt for institusjonen å ansette studenten, skal dette først skje etter at studenten har gjennomført masterprogrammet. Denne forpliktelsen fra institusjonens side skal sikre studentens habilitet under gjennomføringen av utplasseringen, samt sikre likebehandling av alle masterstudentene.
• Dersom studenten er fraværende mer enn 6 dager i utplasseringsperioden, forlenges utplasseringsperioden tilsvarende.

§ 6 Fordeling av studenter og utplasseringsplasser

• Institusjonene som tilbyr internship er ansvarlige for utvelgelse av student(er).
• Utplasseringsplasser ved institusjoner som har spesielle krav kan kun velges av studenter som oppfyller institusjonens krav.
• Institusjonen kan kreve et intervju med studenten for å sikre at studenten oppfyller institusjonens krav.

§ 7 Mislighold av reglementet og tvister ved eller under utplassering

• Ved tvist om forståelsen av dette reglement eller om studentens gjennomføring av utplasseringsperioden, plikter institusjonen, studenten og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi å søke å finne en minnelig løsning på tvisten.

Published Jan. 3, 2014 11:31 AM - Last modified May 23, 2018 4:46 PM