Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Legerollen/lege - pasientforholdet:

Lian, O. : "Når helse blir en vare", 2003. Krisitiansand, Høyskoleforlaget. Kap 8 "Tillit". *Finnes i kompendium*.

Light, D.W. og Aasland, O.G.: "Den nye legerollen", 2003. Tidsskrift for Den norske lægeforeningen, vol 123, no. 13-14, pp1870-1873. Tidsskrift for Den norske lægeforeningen. Fulltekst.

Sykdomsmodeller

Botten, G.: "Kjønnsulikheter i sykelighet og dødelighet" i Schei, B., Botten, G., Sundby, J. (red.): Kvinnemedisin , 1993. Oslo, Ad Notam Gyldendal. *Finnes i kompendium*.

Søvik O. : "Sykdomsbegrepet i historisk og dagsaktuell sammenheng", 2001, 121: 2624-7. Tidsskrift for Norsk Lægeforening . (inkl kommentar av Halvor Nordby, Tidsskr Nor Lægeforen 2201; 121: 3111) *Finnes i kompendium*.

Aasland, O. G. : "Legen som juridisk nøtteknekker", i Kjønstad, A. og Syse, A., red. Helseprioriteringer og pasientrettigheter, 1992 . Oslo, Ad Notam/Gyldendal. *Finnes i kompendium* .

Profesjonssosiologi

Berg, O.: "Medisinens deprofesjonalisering?", 1979. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 1, 1979, 99, 37-41. *Finnes i kompendium*.

Erichsen, V.: "Legene og staten" i Erichsen, V. (red.) Profesjonsmakt, 1996. Otta, Tano Aschehough. *Finnes i kompendium*.

Torgersen, U.: "Profesjonssosiologi", 1972. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 1, 2 og 5 *Finnes i kompendium*.

Diagnose - og kvalifikasjonsmodeller

Wulff, H.R. og P. Gøtzsche : "Rationel klinikk", 1997. Munksgaard. Kap. 3 Sykdomsklassifikasjonen. *Finnes i kompendium*.

Album, D. : Sykdommers prestisje og medisinske spesialiteter, 1991. Tidsskr Nor Lægeforen.. 30; 111: 2127-33 *Finnes i kompendium*.

Kvalitet i helsetjenesten

Øvretveit, J. : Health Service Quality, 1995. Cambridge: Blackwell Science. Kap. 1, 3 og 4.

Usikkerhet og feil

Førde, O.H. : "Medisinsk praksis og usikkerhet" i Syse, A., Førde, R. og Førde, O.H. Medisinske feil, 2000. Oslo, Gyldendal Akademisk .

Førde, R. : "Den kollegiale kulturen og medisinske feil" i Syse, A., Førde, R. og Førde, O.H. Medisinske feil , 2000. Oslo, Gyldendal Akademisk .

Grepperud, S.: "Avvik og feilbehanding: Hva vet vi?" i Berg, O, A.J. Søgaard, H.-S. Selikowitz og O.G.Aasland (red). Medisin og samfunn, 2003. Oslo, Unipub forlag. *Finnes i kompendium*.

Statlig tilsyn

Braut, G. S: Fylkeslegen og helsepersonellets venn eller fiende i Syse, A, R. Førde og O.H. Førde: Medisinske feil, 2000. Oslo, Gyldendal Akademisk.

Holmboe, J.: Helsetilsynets oppgaver ved feil og avvik i Syse, A, R. Førde og O.H. Førde: Medisinske feil, 2000. Oslo, Gyldendal Akademisk.

Medisinske beslutninger

Botten, G.: Medisinske beslutninger; mellom behandlingsprogram og pasienters individuelle valg, i Botten, G. og P. Børdal: Målrettet mangfold, 1996. Oslo, Senter for helseadministrasjon. *Finnes i kompendium*.

Myriam Hunink et al: Decision making in health and medicine. Integrating evidence and values, 2001. Cambridge: Cambridge University Press. Kapitlene 1-3, side 1-87.

Alternativ medisin

Poleszynski, Dag Viljen : Fremveksten av medisinske alternativer, 2001. Kristiansand: Høyskoleforlaget. kap. 3, og avsnittene 5.6-5.7, 7.3-7.4, samt 10.3-10.4..

Pensum til forelesning om sykepleie 5/5-04

Heggen, K.: "Romatisering av sykepleiefaget", 2003. Sykepleien nr.19, 2003. Søk i søkermotor med 'Romantisering av sykepleiefaget' (Fre 17 okt 2003 16:00) . Søk her.

Heggen, K. and S. Wellard: Increased unintended patient harm in nursing practise i International J. of Nursing Studies, 2003 (In press). tidsskriftet på web.

Jensen, K.: Omsorgsideologi i endring i Jensen, K. (red.): Moderne omsorgsbilder, 1990 . Oslo: Gyldendal. s.10-32 *Finnes i kompendium*.

Martinsen, K.: i Omsorg, sykepleie og medisin. Historisk filosofiske essays, 1989. Oslo, TANO. Kap. 2 (s. 67-83) *Finnes i kompendium*.

Nortvedt, P.: Sykepleiens grunnlag - Historie, fag og etikk, 1998. Oslo, Tano Aschehoug. Kap.1 (s. 15-28) *Finnes i kompendium*.

Publisert 27. okt. 2003 13:31 - Sist endret 4. feb. 2004 14:21