Pensum/læringskrav

Bøker

Haavind, H. (red.) (2000): Kjønn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning, Gyldendal Akademiske forlag. Kap. 1 og 2. .

Kvale, S. (1997): Det kvalitative forskningsintervju, Ad Notam Gyldendal. Kap. 3-11 .

Polit, D. F. og Beck, C. T. (2004): Nursing research : principles and methods, Lippincott Williams & Wilkins.

Artikler og bokkapitler

Solvoll, B. A., Engelsrud, G. og Heggen, K. (2005): "Forskererfaringer og refleksjon. Basert på utvlagte situasjoner fra feltforskning i sykehus" i Norsk Tidsskrift for sykepleieforskning, Nr. 2, s. 3-14.

*Resten av artiklene er samlet i kompendium:

Akre, V. og Ludvigsen, S.(1997) : "Hvordan læres medisinsk praksis? En kvalitativ studie av legers oppfatning av egne læringsprosesser" i Tidsskrift for den norske lægeforening, nr. 19, 117,s. 2757-2761.

Belgrave, L. L., Zablotsky, D. & Guadagno, M.A. (2002): "How Do We Talk to Each Other?" i Qualitative Health Research , vol. 12, No. 10, s. 1427-1439.

Boynton, P.M. og Greenhalgh, T. (2004): "Selecting, designing, and developing your questionnaire" i BMJ , (British Medical Journal) 328 (May), s.1312-1315.

Boynton, P.M. (2004): "Administratering, analysing, and reporting your questionnaire" i BMJ, (British Medical Journal) 328 (June), s.1372-1375.

Boynton, P.M., Wood, G.W. og Greenhalgh, T.(2004): "Reaching beyond the white middle class" i BMJ, (British Medical Journal) 328 (June), s.1433-1436.

Brandsæter, M.C.(2001): "Seksuelle overgrep mot barn - ikke et avvik?" i Samtiden, nr. 3, s. 28-43.

Engelsrud, G. (2005): "The lived body as experience and perspective: methodological challenges" i Qualitative Research, vol. 5(3), s. 267-284.

Heggen, K.M. og Fjell, T (1998): "Etnografi" i Lorensen, M. (red): Spørsmålet bestemmer metoden. Forskningsmetoder i sykepleie og andre helsefag , Universitetsforlaget . s.66-91 .

Löyttniemi, V. (2005): "Doctors as Wounded Storytellers: Embodying the Physician and Gendering the Body" i Body & Society, vol. 11(1) ,s. 87-110.

Nyheim Solbrække, K. (2002): "Mektige mennesker - skjøre bånd. Metodologiske utfordringer i "ny" økonomi" i Sosiologi i dag, Årgang 32, nr. 3, s. 2-25.

Ruyter, K.W. (2000): "Medisinsk forskningsetikk" i Ruyter, K.W., Førde, R. og Solbakk, J.H. (red) : Medisinsk etikk - en problembasert tilnærming, Gyldendal Norsk Forlag. s.148-187 .

Skjervheim, H. (1996): "Deltakar og tilskodar" i Skjervheim, H. : Deltakar og tilskodar og andre essays, Idé & tanke Aschehoug . s.71-87.

LES MER OM KOPIUTSALGET

OBS! Husk å ta med gyldig studentbevis!

Publisert 29. nov. 2005 12:11 - Sist endret 27. nov. 2006 14:37