Pensum/læringskrav

E-læringskurs i Helseforskningsloven

Helseforskningsloven Lov 20.juni 2008 nr 44 om medisinsk og helsefaglig forskning og Veileder til helseforskningsloven

Ruyter, K., Førde, R. og Solbakk, J. H. (2007). Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademiske. Kap. 4 og 6. (92 sider)

Pensumpunkter som er merket med * er elektronisk tilgjengelig. Tilgang krever innlogging på universitetets nett.

Kvalitativ metodedel

Bøker

Fangen, K. (2010). Deltagende observasjon 2.utgave. Fagbokforlaget, Oslo. Kap 1-7, 9, 11.

Kvale, S. og Brinkman, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju. Gyldendal Akademiske, Kap. 1-15 (265 sider)

Artikler og bokkapitler

Engebretsen, E. og Heggen, K. (2012). Makt på nye måter. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 3, 6 og 8 (28 sider)

* Finlay, L. (2002). Quoting the researcher: The provenance, process, and practice of reflexivity. Qualitative Health Research, 12(4), 531-545. (14 sider) Fulltekst

Grimen, H. (2004). Realisme og sosial konstruktivisme. I Nortvedt og Grimen, Sensibilitet og refleksjon. Filosofi og vitenskapsteori for helsefag. Oslo: Gyldendal Akademisk (22 sider)

* Gullermin, M. og Heggen, K. (2009). Rapport and Respect: negotiating ethical relations between researcher and participant: Medicine, Health Care and Philosophy, 12:291–299, (9 sider). Fulltekst

* Heggen, K. , Engebretsen, E. (2009). En dekonstruktiv nærlesning av arbeidsbok for sykepleiere. Sykepleien Forskning, 2009, 4, s. 28-33. (6 sider). Fulltekst

* Mol, A. (2000). What diagnostic devices do: The case of blood sugar measurement. Theoretical Medicine and Bioethics, 21:9-22 (13 sider). Fulltekst

Skjervheim, H. (1996). Deltakar og tilskodar. I Skjervheim, H. Deltakar og tilskodar og andre essays. Idé & tanke Aschehoug. s. 71-87. (17 sider)

* Solbrække, K.N., Fransson, E. og Heggen, K. (2012). Mannen og kallet. En kulturanalytisk studie av mannlige italienske sykepleiere og deres yrkesidentitet. Sykepleien Forskning, 7(4):314-322. Fulltekst

Thoresen, L. (2010). Døende menneskers rom – en forskningsarena? I Hummelvoll, J.K., Andvig, E., Lyberg, A. (red.) Etiske utfordringer i praksisnær forskning, Gyldendal akademisk. s. 91-99 (9 sider)

* Werner, A., Isaksen, L. W. og Malterud, K. (2004). I am not the kind of woman who complains of everything. Illness stories on self and shame in women with chronic pain. Social Science & Medicine, 59(5), 1035-1045 (10 sider). Fulltekst

Kvantitativ metodedel

Bøker

Carter, E.R., Lubinsky, J. og Domholdt, E. (2011). Rehabilitation Research. Principles and Applications. Elsevier Saunders.

Artikler og bokkapitler

* Boynton, P.M. og Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ , (British Medical Journal), 328 (May), s. 1312-1315. Fulltekst

* Boynton, P.M. (2004). Administratering, analysing, and reporting your questionnaire. BMJ , (British Medical Journal), 328 (June), s. 1372-1375. Fulltekst

* Boynton, P.M., Wood, G.W. og Greenhalgh, T. (2004). Reaching beyond the white middle classes. BMJ, (British Medical Journal), 328 (June), s. 1433-1436. Fulltekst

Laake, P., Hjartåker, A., Thelle, D.S., Veierød, M.B. (2007). Epidemiologisk og klinisk forskning. I Laake, P., Hjartåker, A., Thelle, D.S., Veierød, M.B. (red.) Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder , Gyldendal Akademiske. s. 33-44. (12 sider)

Svensson, E., Hjartåker, A., Laake, P. (2007). Hva kan måles og hvordan? I Laake, P., Hjartåker, A., Thelle, D. S., Veierød, M.B. (red.): Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder, Gyldendal Akademiske. s. 45-65. (20 sider)

Anbefalt/supplerende litteratur

Aalen,O. (red.) (2006). Statistiske metoder i medisin og helsefag. Gyldendal Norske Forlag. Kap. 1-11.

Altman, D.G (1990). Practical statistics for medical research. Chapman & Hall.

De Vet, H. C. W., Terwee, C. B., Mokkink, L. B., Knol, D. L. (2011). Measurement in Medicine. Cambridge.

Pallant, J. (2010). SPSS survival manual. Open University press.

Publisert 3. okt. 2012 15:50 - Sist endret 20. des. 2012 14:44