Pensum/læringskrav

Kvalitativ del - Anbefalt litteratur

Litteratur fra HELSEF4200 Forskningsmetoder og forskningsetikk

Thagaard, Tove (2006). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 2 utg. Fagbokforlaget.

Kvantitativ del

Denne læreboken belyser sentrale temaer innen epidemiologisk og klinisk forskning.

Laake P, Hjartåker A, Thelle D, Veierød MB (2007). Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder. Gyldendal Akademisk.

Publisert 30. apr. 2011 09:43 - Sist endret 21. juni 2011 23:38