Pensum/læringskrav

Kvalitativ metode

Bøker

Green, J., & Thorogood, N. (2014). Qualitative methods for health research. Los Angeles, CA: Sage.

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse. Innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget.

Artikler/bokkapitler

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol, 3, 77-101. Fulltekst

Creswell, J. W. (2011). Qualitative inquiry and research design (3 ed.). Sage Pub. [Kap.3]. Fulltekst

Finlay. L. (2002). "Outing" the researcher: The provenance, process, and practice of reflexivity. Qualitative Health Research, 12, 531-545. Fulltekst

Mack, N., & Woodsong, C. (2011). Qualitative Research Methods: A data collector’s field guide. Family Health International. Fulltekst

Malterud, K., Siersma, V. D., Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. Qualitative Health Research, 26, 1753-1760. Fulltekst

Reeves S., Albert, M., Kuper, A, & Hodges, B. D. (2008). Why use theories in qualitative research, BMJ, 337, a949. Fulltekst

Starks, H., & Trinidad, S. B. (2010). Choose your method: A comparison of Phenomenology, Discourse Analysis, and Grounded Theory. Qualitative Health Research, 17(10), 1372-1380. Fulltekst

Kvantitativ metode

Bakketeig, L. S., & Magnus, P. (2002). Hva er en forskningsprotokoll og hvorfor er den nødvendig? Tidsskr Nor Lægeforen, (122), 2464-2467. Fulltekst

Denne læreboken belyser sentrale temaer innen epidemiologisk og klinisk forskning: Laake, P., Hjartåker, A., Thelle, D., & Veierød, M. B. (2007). Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Denne boken gir en detaljert innføring i alle sider ved prosjektplanlegging og gjennomføring: Carlsen, K. C. L. & Staff, A. (2014). Fra idé til publikasjon. Forskningshåndboken (6.utg.). Utgitt av Oslo universitetssykehus i samarbeid med Haukeland universitetssykehus. Fulltekst

 

Publisert 27. nov. 2018 10:01 - Sist endret 24. jan. 2019 14:52