Kort om emnet

Emnet gir innsikt og forståelse for analysedelen i et forskningsarbeid. Gjennom arbeid med eget empirisk materiale får du kunnskap om ulike analysetilnærminger, konkrete metoder og fortolkningsarbeid. Du får øvelse i å se sammenheng mellom analyse av materiale, teoretiske utgangspunkt og de aktuelle spørsmål som analysen av materialet kan gi kunnskap om.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • hva analyse i et forskningsarbeid innebærer

 • konkrete analysemetoder

 • hvordan resultater fra analyser kan forstås og fortolkes

 • betydningen av forforståelse i analysearbeidet

 • teoriens betydning i analysearbeidet

 • klinisk erfarings betydning i analysearbeidet

 • ulike måter å sammenfatte og presentere forskningsdata på

Ferdigheter

Du vil lære å

 • håndtere data hensiktsmessig

 • arbeide selvstendig med analyse av eget empirisk materiale

 • diskutere problemstillinger knyttet til valg av og bruk av anerkjente analysetradisjoner

 • se betydningen av åpenhet i analysearbeidet

 • identifisere mulige forskningsetiske problemstillinger i en analyse

 • komme med innspill om analytiske tilnærminger til og fortolkning av resultater i andres prosjekt

Generell kompetanse

Du som tar dette emnet vil kunne

 • analysere relevante problemstillinger

 • arbeide systematisk med et datamateriale

 • anvende faglige og presise analytiske begreper

 • delta i en faglig meningsutveksling om analysearbeid

 • formidle resultater fra analyser på en relevant og nyansert måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Datamateriale

Du må ha startet datainnsamling i ditt eget forskningsprosjekt (masteroppgaven).

Analyse av datamaterialet fra eget prosjekt utgjør selve grunnlaget i emnet og er derfor en forutsetning for å kunne delta på emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Heldagsundervisning i form av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og øvelser i PC-lab.

Du melder deg til undervisning på kvalitativ eller kvantitativ kursdel.

Arbeid med analyse av eget forskningsmateriale.

Obligatoriske innleveringer:

Det er krav til skriftlige innleveringer både før emnet starter og underveis i emnet.

Frister og detaljer rundt innleveringene finner du på undervisningsplanene som annonseres på semestersiden og i Canvas.

Ved manglende innlevering kan du miste muligheten for å ta eksamen.

Deltakelse på undervisningsdagene godkjennes av faglærer.

Eksamen

Emnet er bestått når faglærer har godkjent din presentasjon av dine (foreløpige) resultater både skriftlig og muntlig, og deltatt i å gi feedback til medstudenter.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk