Pensum/læringskrav

Kvalitativ metode - anbefalt litteratur

Det finnes mye god litteratur om kvalitative analyser. Hva hver enkelt student bør lese, avhenger av hvilke analysestrategier som kan være aktuelle. Nedenfor følger en liste over noen av de bøkene studenter erfaringsvis har funnet nyttige å se nærmere på. Det vil i undervisningen bli foreslått alternativer relevant for den enkeltes prosjekt.

Green, J., & Thorogood, N. (2014). Qualitative methods for health research (3. utg.). Los Angeles: Sage. [278 sider].

Järvinen, M., & Mik-Meyer, N. (2017). Kvalitativ analyse Syv traditioner. København: Hans Reitzels forlag.

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. Los Angeles: Sage publications.

Thagaard, T. (2013) Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 4. utgave. Fagbokforlaget: Bergen.

Tjora, A. (2017). Kvalitative metoder i praksis. 3. Utg. Kap 7, side 195-226. Oslo: Gyldendal.

Van Manen, M. (1990). Researching lived experience: human science for an action sensitive pedagogy. London: Althouse Press.

Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology (3. utg.). Maidenhead Berkshire: Open University Press. [183 sider].

Artikler

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol, 3, 77-101. Fulltekst

Cohen,D. J., & Crabtree, B. F. (2008). Evaluative criteria for qualitative research in health care: Controversies and recommendations. Ann Fam Med, 6, 331-339. Fulltekst

Kunnskapssentret (revidert 2016) Sjekklister for vurdering av forskningsartikler. Fulltekst

Starks, H., & Trinidad, S. B. (2010). Choose your method: A comparison of Phenomenology, Discourse Analysis, and Grounded Theory. Qual Health Res, 17, 1372-1380. Fulltekst

Kvantitativ metode - anbefalt litteratur

Det finnes mye litteratur om statistiske metoder. Hva den enkelte student bør lese er avhengig av hvilke analyser som er aktuelle å bruke i masteroppgaven. Nedenfor er det listet opp et utvalg av litteratur som kan være aktuelt å benytte.

Aamodt, G., Gulbrandsen, P., Laake, P., Aavitsland, P. & Bretthauer, M. (2005). Presentasjon av statistiske analyser i Tidsskriftet. Tidsskr Nor Lægeforen, 125, 2183-2187. Fulltekst

Altman, D. G. (1991). Practical statistics for medical Research. London. New York: Chapman and Hall.

Carter, E. R., Lubinsky, J., & Domholdt, E. (2011). Rehabilitation Research. Principles and Applications. St. Louis, Miss: Elsevier Saunders.

Ny utgave av samme bok (begge utgaver kan brukes!): Lubinsky, J. & Carter, E. R. (2015). Rehabilitation Research. Principles and Applications. St. Louis, Miss: Elsevier Saunders.

Pallant, J. (2013). SPSS survival manual. Open University press.

(SPSS Survival Manual fra 2002 kan lastes ned fra følgende nettside: http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Survival_Manual_Ver12.pdf)

De Vet, H. C. W., Terwee, C. B., Mokkink, L. B., &  Knol, D. L. (2011). Measurement in Medicine. Cambridge: Cambridge University Press.

Veierød, M. B., Lydersen, S., & Laake, P. (eds) (2012). MEDICAL STATISTICS in clinical and epidemiological research. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Publisert 5. juni 2018 13:31 - Sist endret 5. juni 2018 13:31