Pensum/læringskrav

Pensum

Fangen, K. (2004). Analyse av observasjonsmateriale. Kap. 7. i K. Fangen: Deltagende observasjon. Bergen: Fagbokforlaget.

Haavind, H. (red.) (2000). Kjønn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 1 og 2.

Järvinen, M. og N. Mik-Meyer (2005). Kvalitative metoder i et interaksjonistisk perspektiv. Interview, observationer og dokumenter. Hans Reitzels Forlag. Kap. 1 og 2.

Kvale, S. (2001). Det kvalitative forskningsintervju. Gyldendal Akademisk. Kap. 7 og 9.

Publisert 19. nov. 2008 08:43 - Sist endret 19. nov. 2008 08:43