Pensum/læringskrav

Kvalitativ del - anbefalt litteratur

Det finnes mye god litteratur om kvalitative analyser. Hva hver enkelt student bør lese, avhenger av hvilke analysestrategier som kan være aktuelle. Nedenfor følger en liste over noen av de bøkene studenter erfaringsvis har funnet nyttige å se nærmere på. Vi vil i undervisningen nevne flere alternativer.

Fangen, K. (2010). Analyse av observasjonsmateriale. I K. Fangen, Deltagende observasjon (2.utg.). Bergen: Fagbokforlaget. [Kap. 12.]

Haavind, H. (Red.). (2000). Kjønn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (2005). Kvalitative metoder i et interaksjonistisk perspektiv. Interview, observationer og dokumenter. Hans Reitzels Forlag. [Kap. 1 og 2.]

Kvale, S., & Brinkman, S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative interviewing. Los Angeles, CA: Sage. [Kap. 10, 11, 12, 13 og 14.]

Van Manen, M. (1990). Researching lived experience: human science for an action sensitive pedagogy. London: Althouse Press. [Kap 2, 4 og 5.]

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. Los Angeles: Sage publications.

Artikler

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol, 3, 77-101. Fulltekst

Starks, H., & Trinidad, S. B. (2010). Choose your method: A comparison of Phenomenology, Discourse Analysis, and Grounded Theory. Qual Health Res, 17, 1372-1380. Fulltekst

Thoresen, L. &, Öhlen, J. (2015). Lived observation: Linking the Researcher's Personal Experiences to Knowledge Development. Qualitative Health Research, 
25(11) 1589-1598. Fulltekst

Thorne S. (2000). Data analysis in qualitative research. Evid Based Nurs, 3, 68-70. Fulltekst

 

Kvantitativ del - anbefalt

Aalen, O. (Red.). (2006). Statistiske metoder i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk.

Aamodt, G., Gulbrandsen, P., Laake, P., Aavitsland, P. & Bretthauer, M. (2005). Presentasjon av statistiske analyser i Tidsskriftet. Tidsskr Nor Lægeforen, 125, 2183-2187. Fulltekst

Altman, D. G. (1991). Practical statistics for medical Research. London. New York: Chapman and Hall.

Carter, R. E., Lubinsky, J., & Domholdt, E. (2011). Rehabilitation Research. Principles and Applications (4 ed.). St. Louis, Missouri: Elsevier.

Pallant, J. (2013). SPSS Survival Manual. A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS (5 ed.). Open University Press.

SPSS Survival Manual fra 2002 kan lastes ned fra følgende nettside:
http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Survival_Manual_Ver12.pdf

For studenter som skal gjøre metodestudier:

de Vet, H. C. W., Terwee, C. B., Mokkink, L. B. & D. L. Knol (2011). Measurement in Medicine. New York, NY: Cambridge University Press.

 

 

Publisert 17. des. 2015 19:26 - Sist endret 28. jan. 2016 15:34