Dette emnet er nedlagt

HELSEF4401 – Bevegelse og erfaring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset handler om bevegelse som erfart og observert fenomen. Det bygger på en teoretisk forståelse der bevegelse ansees som en primær og grunnleggende egenskap ved det å være menneske. Sentralt i dette perspektivet er at det alltid er en person som beveger seg, og at bevegelse alltid har mening og betydning for den som beveger seg. Med dette som utgangspunkt blir det i løpet av kurset lagt vekt å invitere studentene til å være utforskende i forhold til å bevege seg, alene og sammen med andre. Det vil også bli rettet fokus mot hva det innebærer å snakke om, og å skrive om bevegelse. Gjennom hele kurset vil studentene bli oppfordret til å ta utgangspunkt i egne bevegelseserfaringer som grunnlag for det å undersøke og forstå bevegelse ut i fra ulike teoretiske tilnærminger.

Hva lærer du?

Du lærer om bevegelse forstått som uttrykk, fortelling, kinestetisk og taktil erfaring og som et relasjonelt og kontekstuelt fenomen. Kurset vil kunne bidra til at studentene styrker sin kritiske og analytiske kompetanse og forståelse av og om bevegelse. Du vil kunne utvide og nyansere din forståelse for hvordan bevegelse kan forstås og utforskes i helsefaglig praksis og i forskning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger ut over opptakskravene til mastergradsstudiet

Anbefalte forkunnskaper

HELSEF4100 – Teori og teoriutvikling for helsefagene og HELSEF4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk

Undervisning

Kurset vil veksle mellom ulike presentasjonsformer; bevegelse som dans, som kontaktimprovisasjon og som muntlige og skriftelige presentasjons- og diskusjonsformer. Det legges til rette for arbeid med sentrale tekster og caseanalyser basert på materialet studentene bringer med seg til kurset.

Eksamen

Hver student skal holde en forelesning over et selvvalgt emne som må godkjennes av faglærer. Karakter: bestått/ikke bestått.

Annet

Enkeltemne

Emnet tilbys som enkeltemne

Forberedelser til kurset

Som forberedelse til kurset skal alle skrive en side om sin erfaring med og sin forståelse av hvilken betydning bevegelse har i eget liv.


OBS! Kurset undervises også på engelsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk