Pensum/læringskrav

I tillegg til pensum nedenfor som er obligatorisk, velger studentene selv litteratur som er relevant for tema de vil jobbe med underveis i kurset. Liste over det dere har brukt/lest i arbeidet med tema leveres til faglærer og på Fronter i forbindelse med egen presentasjon/studentforelesning på slutten av kurset, tilsvarende ca. 500 sider.

Bøker

Engebretsen, E. (2007): Hva sa klienten? Retorikken i barnevernets journaler, Oslo: Cappelen Akademiske forlag. Kap. 1, 2, 4, 5, 6. (94 sider).

Engebretsen, E. & Heggen, K. (2012). Makt på nye måter. Oslo: Universitetsforlaget (150 sider)

Engelstad, F. (2005) Hva er makt? Oslo: Universitetsforlaget (160 sider)

Kristeva, J. & Engebretsen, E. (2010). Annerledeshet. Sårbarhetens språk og politikk. Oslo: Gyldendal (kap 1, 2, 5, 8 og 11) (ca. 95 sider)

Artikler og bokkapitler

Album, D. & Engebretsen, E. (2013). Sykdomsprestisje. Praktiske Grunde (in press)

Freeman, R. (2009). What is' translation'?: Evidence and Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, v. 5, p. 429-447. Fulltekst

Heggen, K., & Engebretsen E. (2009). En dekonstruktiv nærlesning av arbeidsbok for sykepleiere. Sykepleien Forskning, 4(1) s. 28-33. (5 sider). Fulltekst.

Heggen, K. & Wellard, S. (2004). Increased unintended patient harm in nursing practise as a consequence of the dominance of economic discourses, International Journal of Nursing Studies, 41: s. 293-298 (6 sider). Fulltekst.

Juritzen, T., & Heggen, K. (2009). Produktive maktpraksiser i sykehjem. En Foucault-inspirert analyse av pleiefaglig handlekraft. Tidsskrift for Velferdsforskning, 12-2, s. 94-104.

Juritzen, T. & K. Heggen. (2006).: Omsorgsmakt Relasjonsnære sonderinger mellom makt og avmakt, Sosiologi i dag , 36.3, s. 61-80 (20 sider).

Sandmo, E. (1999). Michel Foucault som maktteoretiker. I Engelstad, F. (red.): Om makt. Teori og kritikk., Oslo: Ad Notam Gyldendal. s. 79-96 (18 sider).

Publisert 19. juni 2013 16:53