Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Dere velger selv litteratur som er relevant for tema dere vil jobbe med undervegs i kurset. Litteratur kan velges fra listen over anbefalt litteratur og den litteraturen dere finner gjennom egne litteratursøk. Liste over det dere har brukt/lest i arbeidet med eget tema, leveres til faglærere i forbindelse med fremlegging ved avslutning av kurset.

Kompendium (fås kjøpt på Akademika) som inneholder:

Brodal P. Smertens (2005): "nevrobiologi" i Tidsskr Nor Lægeforen , 17:125, s. 2370-3.

Dagfinrud H, Vøllestad NK, Loge JH, Kvien TK, Mengshoel AM (2005): "Fatigue in patients with ankylosing spondylitis: A comparison with the general population and associations with clinical and self-reported measures. " i Arthr Rheum (Arthr Care Res) , 53:1, s. 5-11.

Hyland ME. (1999): "A reformulation of quality of life for medical science. " i Joyce, CRB, O`Boyle A, MCGee H.: Individual quality of life. Approaches to conceptualisation and assessment., Harwood Academic Publisher . s. 41-49.

Kielhofner G (2001): Ergoterapi – det begrebsmæssige grundlag, Fadl’s Forlag. 2. utg. kap.6-7.

Johannisson K (2004): Tecknen. Läkaren och konsten att läsa kroppar, Norstedts Förlag . kap.1.

Mengshoel AM, Clarke-Jenssen AC, Fredriksen B, Paulsen,T (2000): "Clinical Examination of Balance and Stability in Rheumatoid Arthritis Patients" i Physiotherapy, 86:7, s. 342-7.

Moum T (2000): "Hva slags livskvalitet har pasienten din?" i Vaglum P, Ekeberg Ø, Finset A, Hauff E, Modum, T : Innføring i medisinske atferdsfag, Cappelen Akademiske forlag . s. 193-213.

Rygh LJ, Hole K, Tjølsen A (2005): "Molekylære mekanismer ved akutte og kroniske smerter" i Tidsskri Nor Lægeforen , 17:125, s. 274-7.

Stubhaug B (2005): "Smerteplager og sjukdomsåtferd" i Tidsskr Nor Lægeforen , 17:25, s. 2378-9.

Shorter, E (1993): "Chronic fatigue in a historical perspective " i Chronic fatigue syndrome, Ciba Foundation Symposium. kap.1.

Sprangers M, Schwartz CE (1999): "Integrating response shift into health related quality of life research: a theoretical model. " i Soc Sci Med, 48, s. 1507-15.

Wahl AK, Hanestad BR (2006): Måling av Livskvalitet av klinisk praksis. En innføring, Fagbokforlaget. kap. 2.

Wahl AK et al. (2005): "Self-efficacy, pulmonary function, perceived health and global quality of life of cystic fibrosis patients" i Soc Ind Res 72, s. 239-261.

Publisert 15. nov. 2007 08:44 - Sist endret 30. nov. 2007 15:19