HELSEF4511 – Digitalisering, samhandling og innovasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg innsikt og kunnskap om sentrale teoretiske og metodologiske prinsipper knyttet til digitalisering, samhandling og innovasjon. For å belyse ulike teoretiske, metodiske og praktiske perspektiver, vil emnet adressere hvilken betydning digitalisering, samhandling og innovasjon har for medvirkning, organisering av tjenester, roller og ansvar, og belyser og problematiserer betydning både for innbyggerne og for ansatte i helsetjenesten. For å få en dypere forståelse av emnet, vil innovasjon fokusere på samhandling og digitale innbyggertjeneste, og hvilken betydning tematikken har for a) kompetanse hos helsepersonell, pasienter og innbyggere og b) samfunnsinnovasjon og tilgang til ulike helsetjenester. Du vil få kjennskap til og innsikt i relevante studier som gir grunnlag til videre problematisering og refleksjon om tematikken.

Hovedtema

 • Sentrale perspektiver, begreper og teorier knyttet til kunnskapsutvikling i kontekst av nye teknologiske muligheter og utfordringer 
 • Drøfting av forskningsmessige temaer og forskningsprosjekter for systematisk praksisutvikling knyttet til samhandling, digitale innbyggertjenester og samfunnsinnovasjon
 • Sentrale metodologiske overveielser knyttet til forskning om samhandling og digitale innbyggertjenester

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • kunnskap om utviklingstrender og perspektiver som har betydning for digitalisering, samhandling og innovasjon 
 • kunnskap om sentrale begrep som bidrar til kontinuitet, kvalitet og kompetanse i helsehjelp
 • innsikt i sentrale metodologiske overveielser knyttet til forskning på digitalisering og innovasjon
 • kunnskap om empiriske studier som belyser betydning for utvikling av ny praksiser og nye forventninger fra innbyggerne

Ferdigheter

Du vil lære å

 • analysere forskningsmessige temaer og forskningsprosjekter for systematisk kunnskapsutvikling som har betydning for digitalisering, samhandling og innovasjon
 • argumentere og reflektere over muligheter, begrensninger og utfordringer der digitalisering, samhandling og innovasjon bidrar til nye endrede krav og forventninger til pasienter, helsepersonell og praksisutvikling

Generell kompetanse

 Du vil kunne

 • kritisk vurdere kunnskapsstatus om digitalisering, samhandling og innovasjon, og analysere implikasjoner for helsetjenesten og forutsetninger for bredere pasientdeltakelse
 • gjengi ulike perspektiver på vesentlige problemstillinger og vitenskapelig metodevalg knyttet til samhandling og digitale innbyggertjenester
 • bidra faglig, kritisk og konstruktivt i utvikling av samfunnsinnovasjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Valgfritt emne som tilbys studenter ved Institutt for helse og samfunn

Undervisning

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og selvstudie.

Eksamen

Individuell muntlig presentasjon. Det skal skrives et sammendrag (300 ord +/- 10% eks. referanseliste) som innleveres to dager før presentasjonen holdes.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk