PSA4000 – Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette obligatoriske emnet vil det bli gitt en introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumatisk stress. Emnet skal gi deg generell kunnskap om grunnleggende temaer som inngår i utdanningens hovedområder

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • historiske, religiøse, filosofiske og kulturelle aspekter og sammenhenger mellom disse temaområdene
 • sårbarhet og risikofaktorer som psykisk lidelse, genetiske og biologiske faktorer og relasjonelle og sosiale forhold
 • ulike perspektiv på behandling og forebyggende arbeid innen fagområdene
 • regler og utfordringer innenfor fagområdet
 • etiske utfordringer i forebyggings- og behandlingsarbeid
 • faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner og fagets aktuelle innretninger


Ferdigheter

Du vil lære å

 • lese og diskutere fagartikler kritisk
 • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • relatere egne erfaringer fra praksisfeltet til forskningsbasert kunnskap
 • bli kjent med krav og former for akademisk formidling, både skriftlig og muntlig
 • bli kjent med og anvende regler for kildehenvisning
 • se sammenhengen mellom de tre problemområdene selvmord, rus, vold og traumatisk stress, og diskutere faglige problemstillinger i lys av denne kunnskapen


Generell kunnskap

Emnet bidrar til å gi deg en profesjonell holdning til faget gjennom å øke evnen til

 • etisk refleksjon
 • bevisstgjøring av hvordan egne oppfatninger og reaksjoner kan påvirke det arbeidet en gjør
 • selvstendig kritisk tenkning rundt informasjonskilder og gjeldende praksis innen fagfeltet

Undervisning

Undervisningsform: Forelesning, seminar og gruppeøvelser.

Undervisningen blir gitt i form av fire ukesamlinger med intensiv undervisning. De tre første samlingene vil ha fire undervisningsdager, den siste samlingen vil ha tre undervisningsdager. Faget går over to semestre, med to samlinger per semester.

Du må ha tilgang til datamaskin med internettilgang privat eller på arbeidsplassen for å kunne delta i vårt elektroniske klasserom Canvasi tiden mellom samlingene.

Obligatoriske innleveringer mellom undervisningsukene.
Det er obligatorisk oppmøte på undervisningsukene (min. 80% av all undervisning).

Fravær fra undervisning ut over 20% medfører at man kan miste retten til å fremstille seg til eksamen. Ved fravær ut over denne grensen kan Universitetet i Oslo kreve at studenten må dokumentere kunnskap ved hjelp av alternative arbeidskrav.

Undervisningen foregår kl. 09.00-16.30. Det forutsettes at tidspunkt for ankomst og avreise planlegges utenfor undervisningstiden.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å gå opp til skoleeksamen må du gjennomføre og få godkjent på obligatoriske aktiviteter. Skoleeksamen er på fire timer.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt ved hjemmeoppgaver. Ingen hjelpemidler tillatt ved skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport H2009-V2010

Oppsummering nettskjema periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2016

Høst 2015

Oppstart annenhver høst. Neste gang høst 2018

Eksamen

Vår 2016

Eksamen annen hver vår.

Undervisningsspråk

Norsk