Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi deg kunnskap om ulike metoder innen forskning. Slik kunnskap skal gi deg grunnlag til å forstå, vurdere og nyttiggjøre deg eksisterende forskningsresultater og til å kunne planlegge og drive egen forskning.

Du skal utarbeide en prosjektbeskrivelse for din egen masteroppgave. Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av fagenheten ved din studieretning, som også skal gi deg veiledning. Prosjektbeskrivelsen er ikke bindende, men et viktig startpunkt.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • betydningen av representative utvalg, og vurdering av reliabilitet og validitet
 • vanlige metoder for datainnsamling
 • ulike metoder for dataanalyse
 • statistiske begrep og grunnleggende statistisk metode
 • regelverk for godkjenning av prosjekter
 • metoder for litteratursøk


Ferdigheter

Du vil lære å

 • formulere spørsmål for masteroppgaven
 • gjøre relevante litteratursøk
 • utarbeide en prosjektbeskrivelse
 • planlegge og gjennomføre forskning på sårbare grupper ut fra forskningsetiske retningslinjer
 • ta i bruk kvantitative og kvalitative analysemetoder
 • vurdere datas validitet og reliabilitet
 • klassifisere og kode data
 • bruke analyseteknikker som er tilpasset masteroppgaven
 • presentere data ved hjelp av tabeller, diagrammer og tekst
 • formulere en skriftlig forskningsrapport etter systematiske akademiske retningslinjer
 • kunne gjøre rede for muligheter og begrensninger ved henholdsvis kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
 • kunne drøfte etiske utfordringer ved forskning på sårbare grupper


Generell kompetanse

Du skal kunne

 • kritisk vurdere forskningsresultater og kunnskapsproduksjon
 • reflektere over forholdet mellom forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap
 • reflektere over etiske aspekter ved forskning på sårbare grupper og sensitive tema
 • reflektere over etiske aspekter ved mulige positive og negative virkninger for enkeltpersoner og grupper som inngår i forskningsprosjekter
 • reflektere over etiske aspekter ved formidling og publisering av forskningsresultater

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer (master - erfaringsbasert) (under utfasing).

Undervisning

Intensiv undervisning med forelesninger og øvelser over 2 uker og 2 dager. Obligatoriske oppgaver mellom undervisningsukene.

Du må ha tilgang til datamaskin med internettilgang privat eller på arbeidsplassen for å kunne delta i vårt elektroniske klasserom Canvas i tiden mellom samlingene.

Obligatorisk oppmøte på all (80%) undervisning.

Fravær fra undervisning ut over 20% medfører at man kan miste retten til å fremstille seg til eksamen. Ved fravær ut over denne grensen kan Universitetet i Oslo kreve at studenten må dokumentere kunnskap ved hjelp av alternative arbeidskrav.

Studenter som fra før av har profesjonsutdanning eller mastergrad kan etter søknad få fritak for obligatorisk undervisning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Innlevering av prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen skal vurderes av fagenheten som er ansvarlig for undervisning og veiledning i den studieretningen studenten tilhører.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2016

Eksamen

Annenhver vår fra 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte forelesninger på engelsk

Kursavgift

NOK 15 000,- per semester for studieplass på programmet