Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Gjennom oppgaven skal du vise innsikt i aktuell forskning og relevant teori og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Masteroppgaven skal som hovedregel utarbeides og leveres inn individuelt. I unntakstilfeller kan det vurderes å la to studenter samarbeide om arbeidet, men også i slike tilfeller vil hver student måtte levere en selvstendig oppgave som ikke i utstrakt grad overlapper med en annen.

Masteroppgaven kan skrives i nær tilknytning til prosjekter som er i gang ved en av undervisningsenhetene:

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal du oppøve evnen til kritisk tenkning, få kjennskap til forskningsprosesser og fordype deg faglig innen et valgt tema.

Du skal også bli i stand til å vurdere, planlegge og gjennomomføre et forskningsopplegg knyttet til egen problemstilling og kunne behandle et avgrenset tema på en faglig holdbar, gjennomtenkt og presis måte.

Opptak og adgangsregulering

Adgang kun for studenter som har opptak på Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer (master - erfaringsbasert) (under utfasing).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gjennomført og bestått alle emnene innen valgt studieretning.

Undervisning

Veiledning

Du har krav på inntil 20 timer veiledning. Tre av disse veiledningstimene er obligatoriske. Student og veileder skal inngå en veiledningsavtale som godkjennes av enheten som er ansvarlig for studieretningen du tilhører.

Eksamen

Vurdering på grunnlag av innlevert masteroppgave og muntlig eksamen. Se eget skriv om vurderingskriterier under annet.

Eksamensform

Eksamen består av innlevert skriftlig masteroppgave og muntlig eksamen over innhold fra masteroppgaven.

Masteroppgaven

En normalstørrelse for masteroppgave av 30 studiepoengs omfang er på 15.000 – 25.000 ord. Alternativt kan artikkelform velges.
For nærmere informasjon om omfang og krav til oppgaven, se skriv om retningslinjer for masteroppgaven under annet.

Muntlig eksamen

Studenten eksamineres i innhold fra masteroppgaven. I de tilfeller der to studenter skriver masteroppgave sammen (må klareres med senteret), må de opp til muntlig eksamen enkeltvis.

Innlevering

Innleveringsfrist masteroppgaven er 2. mai i vårsemesteret og 15. oktober i høstsemesteret (om dato ender på en helgedag blir den nærmeste mandag, se også eksamensopplysninger på aktuelt år). Innlevering skjer i Studentweb. Les mer om hvordan levere masteroppgave til DUO Vitenarkiv.

Ved utsettelse av innlevering skal søknad sendes til studiekoordinator på masterprogrammet. Du kan, etter søknad, administrativt innvilges ett semesters utsettelse på innlevering av masteroppgaven. Ytterligere utsettelse på innlevering av masteroppgaven kan, etter søknad, innvilges ved dokumentert sykdom eller andre uforskyldte årsaker til forsinkelse. Søknad må sendes senest en måned før leveringsdato.

I tillegg til levering i Studentweb så skal det leveres 5 eksemplarer i trykket utgave til programmet. Masterprogrammet dekker trykking av 6 eksemplarer i sort/hvitt og farge i tabeller der dette er nødvendig. Når masteroppgaven er klar for trykking, tar du kontakt med studiekoordinatoren for programmet på e-post. Om du ønsker å bruke trykking gjennom UiO, må du sende oppgaven til studiekoordinatoren på programmet senest fire virkedager før 2. mai / 15. oktober. Om du ønsker å trykke oppgaven selv, må du levere/sende oppgaven slik at studiekonsulenten har den i hånden innen 2. mai / 15. oktober. Om du har behov for utsettelse, ta kontakt med studiekoordinatoren på programmet.

Vurdering av oppgaven

Oppgaven vurderes av en kommisjon bestående av to sensorer hvorav minst en er ekstern. For å få bedømt masteroppgaven må alle øvrige emner være godkjent. Semesteravgift og studieavgift for alle semestre må være betalt.

Det gis en samlet karakter for både masteroppgaven og muntlig eksamen. Sensur på masteroppgaven, skriftlig oppgave, vil foreligge 2-3 dager før muntlig eksamen. Resultatet kan etter muntlig eksamen bli justert en karakter opp eller ned. Fra og med våren 2018 kan resultatet etter muntlig eksamen bli justert i hele karakterskalaen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Oppgaven skal skrives på norsk, alternativt svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fravær fra muntlig eksamen på grunn av dokumentert sykdom regnes som lovlig fravær.

For studenter som har hatt lovlig fravær fra ordinær eksamen, avholdes ny eksamen innen samme semester om det er praktisk mulig. Studenter som av andre grunner ikke får levert oppgaven innen fristen vil, etter søknad, få anledning til å levere oppgaven påfølgende semester.

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Annet

Lenker til underdokumenter:

Litteratur
I etterkant av innlevering av masteroppgaven skal du levere inn en oversikt over selvvalgt pensum med angivelse av sidetall for hver oppføring slik at det fremgår at selvvalgt pensum utgjør minst 4000 sider. Selvvalgt pensum inngår i de 8000 sidene som er litteraturkravet for hele studiet. Oversikt over selvvalgt pensum leveres med navn til retningskoordinator siste semester.

Selvvalgt litteratur må oppfylle følgende kriterier:

  • Må være presentert i et av de skandinaviske språk eller engelsk
  • Må være utgitt i bokform, i et tidsskrift som er allement tilgjengelig eller som offentlig publikasjon
  • Må være tilgjengelig i originalversjon
  • Hovedvekten må kunne betraktes som faglitteratur, men inntil 20 % av selvvalgt pensum kan bestå av skjønnlitteratur.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

NOK 15 000 per semester for studenter tatt opp på master i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer