PSA4110 – Rus og avhengighet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på PSA4000 – Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer

Emnet vil vi gi en innføring i ulike strategier for behandling og forebygging av rusmiddelproblemer.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • de ulike rusmidlene: alkohol, narkotika og legemidler
 • de ulike medisinske, psykologiske og sosiale konsekvensene av bruken av disse rusmidlene
 • utbredelsen i bruken av rusmidlene (epidemiologi)
 • misbruk og avhengighet
 • hvordan avhengighet forstås innenfor ulike faglige tradisjoner
 • ulike behandlingstilnærminger til rus og avhengighet


Ferdigheter

Du vil lære å

 • informere om ulike rusmidler
 • gjenkjenne og diagnostisere misbruk og avhengighet generelt og av ulike rusmidler
 • samtale med klienter om bruk av rusmidler
 • gjennomføre enkle behandlingsintervensjoner ovenfor rusmisbrukende pasienter
 • forstå de ulike behandlingsintervensjonene (medisinske, psykologiske og sosiale) sin plass i behandlingen av misbruk og avhengighet


Generell kompetanse

Emnet bidrar til å gi deg en profesjonell holdning til faget gjennom å øke evnen til

 • samarbeid på tvers av profesjonsbakgrunn innenfor tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)
 • vitenskapelig kritisk tekning rundt kunnskaps- og informasjonskilder
 • etisk refleksjon rundt sentrale problemstillinger innen faget

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gjennomgått og bestått PSA4000 – Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer

Undervisning

Undervisningsform: Forelesning, seminar og øvelser.

Undervisningen blir gitt i form av 3 uker intensiv undervisning, 30-35 timer per uke. I tillegg legges det opp til obligatoriske øvelser og oppgaveinnleveringer mellom samlingene.

Du må ha tilgang til datamaskin med internettilgang privat eller på arbeidsplassen for å kunne delta i vårt elektroniske klasserom Canvas i tiden mellom samlingene.

Det er obligatorisk oppmøte (min. 80%)på undervisningsukene.

Fravær fra undervisning ut over 20% medfører at man kan miste retten til å fremstille seg til eksamen. Ved fravær ut over denne grensen kan Universitetet i Oslo kreve at studenten må dokumentere kunnskap ved hjelp av alternative arbeidskrav.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingen baseres på godkjent obligatorisk aktivitet og innlevert hjemmeeksamen. Du vil kunne velge mellom 2-3 oppgitte oppgaver. Oppgaven skal være på 4000 ord +-10%, skriftstørrelse 12, Times New Roman, linjeavstand 1,5. Tell ikke med forside, innholdsfortegnelse, sammendrag og referanselister.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2016

Eksamen

Annenhver høst fra 2016

Undervisningsspråk

Norsk

Noen forelesninger gis på engelsk

Kursavgift

NOK 15 000,- for studenter tatt opp på master i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer