Pensum/læringskrav

Obligatorisk pensum: 1000 sider. Valgbart pensum: 400 sider

Fekjær, H.O. (2009): Rus, Oslo: Gyldendal. side 69-365.

Barth, T., Børtveit, T., Prescott, P. (2001): Endringsfokusert rådgivning, Oslo: Gyldendal. side 19-281.

Miller, W.R., Rollnick, S. (2004): Motivasjonssamtalen, København: Hans Reitzel. side 19-255.

Brumoen, H. (2000): Bygging av mestringstillitt. En metodebok i mestring av rusproblemer, Oslo: Gyldendal. side 17-229.

Teeson, M., Degenhardt, L., Hall, W. (2002): Addictions, Hall and NY: Psychology Press. side 33-106.

Bramness, J.G. (2009) : Nevrobiologisk forståelse av rusmiddelproblemer. I Utposten nr. 4, side 22-26.

Rytter, K. (red) (2008): Oppfølgings- og tiltaksarbeid i NAV, Oslo: Kommuneforlaget. side 16-110 og 130-139.

Ruyter, D., Solbakk, J. H., Waal, H. (red) (2009): Rusmiddelbruken og forskeren, Oslo: SERAF. SERAF rapport 1/2009, side 37-100.

Killen, K., Olofsen, M. (red) (2003): Det sårbare barnet: barn, foreldre og rusmiddelproblemer, Oslo: Kommuneforlaget. Hele boken.

Waal, H., Clausen., Håseth, A., Lillevold, P.H. (2009): LAR i Norge 10 år. Statusrapport 2008. , Oslo: SERAF 2009. SERAF rapport 2/2009, side 5-67.

Skog, O.J. (2006): Skam og skade. Noen avvikssosiologiske temaer, Oslo: Gyldendal. Kap. 1, 5 og 7.

Sørhaug, Tian (1996): Fornuftens fantasier. Antropologiske essays, Oslo: Universitetsforlaget. side 33-52 og 170-208.

Valgbart pensum:Kommer senere

Schuckit, M.A. (2006): Drug and Alcohol Abuse. A clinical guide to Diagnosis and Treatment, New York: Springer. 6.ed.

West, R. (2006): Theory of Addiction i Addiction Press series, Malden, Mass.: Blackwell.

Klingemann, H., Hunt, G. (1998): Drug treatment systems in an international perspective. Drugs, demons and Delinquents., London: Sage.

Publisert 3. des. 2009 15:26 - Sist endret 7. des. 2009 12:33