Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger videre på PSA4110 – Rus og avhengighet. Det tar for seg sammenhenger mellom rus og psykiske lidelser, i tillegg til aktuelle behandlingsalternativer.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • sammenhenger mellom rus og psykiske lidelser
 • ulike modeller for forståelse av rus og psykiske lidelser
 • utbredelsen av samtidig rus og psykiske lidelser (epidemiologi)
 • diagnoser og diagnosesystem
 • ulike behandlings/rehabiliterings/omsorgs-tilnærminger ovenfor pasienter med samtidig rusbruk og psykiske lidelser


Ferdigheter

Du vil lære å

 • informere om ulike sammenhenger mellom rus og psykiske lidelser
 • gjenkjenne og diagnostisere samtidig rusbruk og psykiske lidelser generelt
 • samtale med pasienter om rusbruk og samtidig psykiske lidelser
 • gjennomføre enkle behandlingsintervensjoner ovenfor ulike grupper av pasienter med samtidig rusbruk og psykiske lidelser
 • forstå de ulike behandlingsintervensjonene (medisinske, psykologiske og sosiale) sin plass i behandlingen av samtidig rusbruk og psykiske lidelser


Generell kompetanse

Emnet bidrar til å gi deg en profesjonell holdning til faget gjennom å øke evnen til

 • samarbeid på tvers av profesjonsbakgrunn innenfor tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)
 • vitenskapelig kritisk tenkning rundt kunnskaps- og informasjonskilder
 • etisk refleksjon rundt sentrale problemstillinger innen faget

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Undervisningsform: Forelesning, seminar og øvelser.

Undervisningen blir gitt i form av 1 uke intensiv undervisning, ca 30-35 timer. I for- og etterkant av undervisningsuken legges det opp til obligatoriske innleveringsoppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte (min. 80%) på all undervisning.

Fravær fra undervisning ut over 20% medfører at man kan miste retten til å fremstille seg til eksamen. Ved fravær ut over denne grensen kan Universitetet i Oslo kreve at studenten må dokumentere kunnskap ved hjelp av alternative arbeidskrav.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingen baseres på godkjent obligatorisk aktivitet og innlevering av skriftlig hjemmeeksamen (oppgitt oppgave). Oppgaven skal være på 2000 ord +-10%. Tell ikke med forside, sammendrag, innholdsfortegnelse og referanseliste. Linjeavstand 1,5.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2017

Eksamen

Annenhver høst fra 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Noen forelesninger gis på engelsk