Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

PSA 4210 Emnet bygger på PSA4000

Emnet tar for seg ulike beskrivelser av fenomenet selvmord, forskning rundt selvmordsforebygging, og kartlegging og vurdering av risiko for selvmord.

Emnet gir kunnskapsgrunnlag for videre fordypning innen temaet selvmordsforebygging i fordypningsemnet PSA4230 - Selvmordsforebygging II

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

  • selvmordsatferd ut fra et psykologisk og sosiologisk perspektiv
  • ulike typer studier som søker å avdekke årsaken til at mennesker har gjennomført selvmord
  • hvordan ulike definisjoner har formet forskning og klinisk arbeid


Ferdigheter

Du vil lære å

  • kartlegge risiko for selvmord
  • beskrive hvordan ulike profesjoner i helsevesenet har ulike bidrag til og roller i selvmordsforebygging
  • begrunne hvorfor selvmordsforebyggende prosjekter har blitt iverksatt og vise til hvilket kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for ulike kliniske intervensjoner


Generelle ferdigheter

Du vil

  • få et bevisst forhold til hvordan tabuene rundt psykisk lidelse og selvmordsatferd gir seg utsalg i hvordan vi kommuniserer om disse fenomenene
  • kunne kommunisere med og om personer med selvmordsatferd på en utviklingsfremmende og respektfull måte

Opptak og adgangsregulering

Adgang kun for studenter på mfme-psa.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gjennomgått og bestått emnet PSA 4000.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SEMFOBA

Undervisning

Undervisningsform: Forelesning, seminar og øvelser.

Undervisningen blir gitt i form av 1 uke intensiv undervisning, ca 30-35 timer. I for- og etterkant av undervisningsuken legges det opp til obligatoriske innleveringsoppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte (min. 80%) på all undervisning.

Fravær fra undervisning ut over 20% medfører at man kan miste retten til å fremstille seg til eksamen. Ved fravær ut over denne grensen kan Universitetet i Oslo kreve at studenten må dokumentere kunnskap ved hjelp av alternative arbeidskrav.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingen baseres på godkjent obligatorisk aktivitet og innlevering av skriftlig hjemmeeksamen (oppgitt oppgave). Oppgaven skal være på ca 2000 ord, +-10%. Tell ikke med forside, sammendrag, innholdsfortegnelse og referanseliste. Bruk Times Roman font 12, linjeavstand 1,5.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2016

Eksamen

Annenhver vår fra 2016

Undervisningsspråk

Norsk

Engelsk kan forekomme

Kursavgift

15 000,- per semester for studenter som har opptak på Masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer