Dette emnet er nedlagt

PSA4220 – Selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på PSA4000 – Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer og PSA4210 – Selvmordsforebyggende arbeid.

Erfaring fra klinisk arbeid er en forutsetning for å delta i undervisningen.

Emnet tar for seg klinisk kartlegging og vurdering av risiko for selvmord. Det fokuseres også på relasjonelle utfordringer i møtet med suicidale pasienter.

Studenten oppfordres til å vurdere relevante tema for masteroppgaven og diskutere dette med faglærerne i undervisningsukene.

Hva lærer du?

Du lærer om:

  • Sammenhengen mellom selvmordsrisiko og psykiske lidelser, og om kronisk suicidalitet.
  • Retningslinjer for forebygging av selvmord i klinisk praksis og om behandlingskjeder for suicidale pasienter.
  • Psykoterapeutiske og medikamentelle behandlingsformer, og nettverks- og familiearbeid.
  • Spesielle utfordringer ved selvdestruktiv og suicidal atferd hos barn og unge.

Kunnskapsmål
Det er et mål at du kjenner til evidensbasert praksis og har kompetanse til å vurdere egen yrkesutøvelse i lys av forskningsresultater og faglige anbefalinger.

Undervisningen gir kunnskap om hvordan helsearbeidere kan ta vare på seg selv som hjelpere og hva som bør gjøres når pasienter gjør selvmord. Det vil bli undervist om juridiske forhold ved behandlingen. Du vil lære om oppfølging av etterlatte, medpasienter og medarbeidere, og om gjennomgang av rutinene, rapportering og Helsetilsynets kontrollarbeid.

Ferdighetsmål
Det er et mål å utvikle gode samhandlingsferdigheter i møte med suicidale, å utvikle din kompetanse i å vurdere selvmordsrisiko, samt i å kunne intervenere ved selvmordsfare.

Holdningsmål
Det er også et mål at du skal bli i stand til å møte suicidale pasienter på en god og behandlingsfremmende måte.

Opptak og adgangsregulering

Adgang kun for studenter som har opptak på masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gjennomørt og bestått emnet: PSA4210 – Selvmordsforebyggende arbeid

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SEMFOBA

Undervisning

Undervisningsform: Forelesning, seminar og øvelser.


Undervisningen blir gitt i form av 3 uker intensiv undervisning, ca 30 timer per uke. I tillegg legges det opp til obligatoriske øvelser og oppgaveinnleveringer mellom samlingene.

Du må ha tilgang til datamaskin med internettilgang privat eller på arbeidsplassen for å kunne delta i vårt elektroniske klasserom Fronter i tiden mellom samlingene.

Det er obligatorisk oppmøte (min. 80%)på undervisningsukene.

Fravær fra undervisning ut over 20% medfører at man kan miste retten til å fremstille seg til eksamen. Ved fravær ut over denne grensen kan Universitetet i Oslo kreve at studenten må dokumentere kunnskap ved hjelp av alternative arbeidskrav.

Undervisningsuker høsten 2010: Uke 37 og 42

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingen baseres på godkjent obligatorisk aktivitet og innlevert hjemmeoppgave. Du vil kunne velge mellom 2-3 oppgitte oppgaver. Oppgaven skal være på ca 4000 ord, skriftstørrelse 12, Times New Roman. Tell ikke med forside, innholdsfortegnelse, sammendrag og referanselister.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Annen hver høst. Første gang høsten 2010.

Eksamen

Annen hver vår. Første gang våren 2011.

Undervisningsspråk

Norsk

Engelsk kan forekomme