Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på PSA4000 – Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer og PSA4210 – Selvmordsforebyggende arbeid.

Emnet tar blant annet for seg gjennomføring og bruk av selvmordsforebyggende tiltak, faglige utviklingsprosjekter, og undervisning og kunnskapsformidling knyttet til selvmordsforebygging, klinisk kartlegging av risiko for selvmord og utfordringer i møte med suicidale pasienter.

Studenten oppfordres til å vurdere relevante tema for masteroppgaven og diskutere dette med faglærerne i undervisningsukene.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg god kjennskap til det selvmordsforebyggende arbeidet i Norge. Du vil få kunnskap om betydningen av forskningsrettet innsats i det selvmordsforebyggende arbeidet og forstå muligheter og begrensninger for selvmordsforebygging.

Emnet gir deg kunnskap om

 • hvordan sårbarhet, risiko- og beskyttelsesfaktorer brukes i selvmordsforebyggende arbeid
 • sammenhengen mellom selvmordsrisiko og psykiske lidelser
 • psykoterapeutiske og medikamentelle behandlingsformer, nettverks- og familiearbeid
 • forebygging av selvmord i psykisk helsevern og kommunehelsetjenesten inkludert kunnskap om retningslinjer og anbefalinger for selvmordsforebygging i klinisk praksis
 • selvmordsforebyggende tiltak i skoler, krisetjenester og høyrisikogrupper
 • oppfølging av etterlatte, medpasienter og medarbeidere


Ferdigheter

Du vil lære å

 • intervenere ved selvmordsfare
 • planlegge, gjennomføre og evaluere selvmordsforebyggende tiltak
 • benytte gode samhandlingsferdigheter i møte med personer som står i fare for å ta sitt eget liv
 • begrunne hvordan befolkningsrettede tiltak slik som å begrense tilgangen til midler til selvmord kan virke forebyggende
 • gjøre rede for hvordan man kan unngå at mediedekning av selvmord gir fare for imiterende selvmordsatferd
 • beskrive hvordan man kan drive selvmordsforebyggende informasjonsarbeid overfor ulike faggrupper
 • bidra til fagutvikling ved å kunne systematisere eksisterende kunnskap


Generell kompetanse

Du vil

 • ha et bevisst forhold til hvordan tabuene rundt psykisk lidelse og selvmordsatferd gir seg utslag i hvordan vi kommuniserer om disse fenomenene
 • kunne kommunisere med- og om personer med selvmordsatferd på en utviklingsfremmende og respektfull måte

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gjennomført og bestått emnet: PSA4210 – Selvmordsforebyggende arbeid

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot SEMFOBA

Undervisning

Undervisningsform: Forelesning, seminar og øvelser.


Undervisningen blir gitt i form av 3 uker intensiv undervisning, ca 30 timer per uke. I tillegg legges det opp til obligatoriske oppgaver mellom undervisningsukene. Du må ha tilgang til datamaskin med internettilgang privat eller på arbeidsplassen for å kunne delta i vårt elektroniske klasserom Canvas i tiden mellom samlingene.

Det er obligatorisk oppmøte (min. 80%) på undervisningsukene.

Fravær fra undervisning ut over 20% medfører at man kan miste retten til å fremstille seg til eksamen. Ved fravær ut over denne grensen kan Universitetet i Oslo kreve at studenten må dokumentere kunnskap ved hjelp av alternative arbeidskrav.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingen baseres på godkjent obligatorisk aktivitet og innlevert hjemmeoppgave. Du vil kunne velge mellom 2-3 oppgitte oppgaver. Oppgaven skal være på ca 4000 ord, skriftstørrelse 12, Times New Roman og linjeavstand 1,5. Tell ikke med forside, innholdsfortegnelse, sammendrag og referanselister.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2016

Går over to semestre, høst og vår.

Eksamen

Annenhver vår fra 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Engelsk kan forekomme